Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Niedziela Słowa Bożego 2024

Niedziela Słowa Bożego 2024Papież Franciszek w Liście Apostolskim na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia wyraził nadzieję, aby «każda wspólnota w jedną niedzielę roku liturgicznego mogła ponowić zaangażowanie w rozpowszechnianie, poznanie i pogłębioną znajomość Pisma Świętego: jedna niedziela w całości poświęcona słowu Bożemu, aby zrozumieć niewyczerpalne bogactwo pochodzące z tego nieustannego dialogu między Bogiem a Jego ludem» (Misericordia et misera, 7).

Tym samym listem apostolskim Aperuit illis Papież ustanowił Niedzielę Słowa Bożego, zlecając jej przeżywanie w III Niedzielę Zwykłą, która w tym roku wypada 21 stycznia.

Diecezjalna Komisja Liturgiczna, w oparciu o pomoc liturgiczno-pastoralną Dykasterii ds. Ewangelizacji, przygotowała kilka zaleceń związanych z celebracją tej niedzieli w parafiach naszej diecezji.

Ogólne wskazania:

 • Hasło tegorocznej Niedzieli Słowa Bożego:

Jest zaczerpnięte z Ewangelii według Świętego Jana brzmi: „Trwajcie w moim Słowie” (J 8,31). „Słowo” za pomocą którego Bóg zwraca się do ludu i poszczególnych osób w historii Izraela, jest z pewnością jednym z najbardziej ekscytujących faktów. Powiedzieć, że Bóg posługuje się „Słowem”, oznacza, że Bóg mówi, to znaczy, że Bóg wychodzi z ciszy i w swojej miłości zwraca się do ludzkości. Z tego, że Bóg przemawia, wynika, że zamierza przekazać człowiekowi coś intymnego i absolutnie koniecznego, bez czego człowiek nie mógłby nigdy osiągnąć pełnego poznania samego siebie ani odkryć tajemnicy Boga. Nieustanna rozmowa Boga z ludźmi, która jest charakterystyczna dla historii biblijnej, ma cechy przyjaźni. Jest to rozmowa osobista, która głęboko dotyka człowieka i włącza go w relację miłości, docierając do każdego w jego osobistej historii, aby być blisko niego.

 • Przygotowanie do Niedzieli Słowa Bożego:

W celu aktywnego przeżycia Niedzieli Słowa Bożego, ważne jest, aby przygotowania obejmowały poziom duchowy (modlitwa osobista i wspólnotowa) oraz poziom namacalny (odpowiedni program). Aby ułatwić spotkanie z Bogiem w Jego Słowie, konieczne jest przygotowanie duchowe, polegające na modlitwie, która wyrazi prośbę o otwarcie serc tych, którym Słowo Boże będzie głoszone. Dlatego też przygotowania do tej inicjatywy wymagają modlitwy indywidualnej i wspólnotowej.

 • Celebracja Niedzieli Słowa Bożego:
 1. Warto rozważyć, aby na specjalnie przygotowanym miejscu, widocznym dla wiernych, np. na specjalnym pulpicie ustawionym na końcu nawy głównej lub w pobliżu prezbiterium, umieścić otwartą Księgę Pisma Świętego.
 2. Ze wszech miar godne jest, aby w celebracji Eucharystii można było intronizować Świętą Księgę (Ewangeliarz) tak, aby dla zgromadzenia jasnym stał się charakter normatywny, jaki posiada Słowo Boże. Tym samym Diecezjalna Komisja Liturgiczna zaleca, aby jeśli nie podczas każdej Mszy Świętej, to przynajmniej podczas Sumy, w każdej parafii rozpoczęto Mszę Świętą z procesją, używając świętych znaków: kadzidła, krzyża, świec, Ewangeliarza, niesionego przez Diakona lub Posługującego.
 3. Po dojściu do ołtarza, Ewangeliarz powinien zostać złożony na ołtarzu, a po proklamacji Ewangelii, umieszczony na pulpicie w pobliżu ambony.
 4. Proklamujący Ewangelię, po jej odczytaniu, nie unosi Ewangeliarza i nie ukazuje go wiernym w czasie wypowiadania słów: „Oto Słowo Pańskie”.
 5. W Niedzielę Słowa Bożego w sposób szczególny należy uwydatnić głoszenie słowa oraz przystosować homilie tak, by podkreślić cześć, jaką się oddaje Słowu Pana.
 6. Księża Proboszczowie będą mogli znaleźć odpowiednią formę ku temu, by po homilii, wręczyć Biblię lub jedną z jej ksiąg całemu zgromadzeniu, aby ukazać ważność codziennej lektury oraz modlitwy Pismem Świętym, ze szczególnym odniesieniem do jej formy zwanej lectio divina – w załączeniu propozycja obrzędu.
 7. W modlitwach wiernych zwrócić szczególną uwagę na jedność chrześcijan, gdyż obchodzenie Niedzieli Słowa Bożego wyraża wartość ekumeniczną. W załączeniu propozycja modlitwy wiernych.
 8. Można udzielić uroczystego błogosławieństwa.
 • Słowo Boże na każdy dzień:

Warto pamiętać, że realizacja programu tej niedzieli nie jest celem samym w sobie. Należy raczej zachęcać do ciągłego osobistego lub wspólnotowego spotkania ze Słowem Bożym. Wiemy dobrze, że słuchanie, dzielenie się, głoszenie i życie Słowem Bożym nie jest zadaniem na jeden dzień, ale na całe nasze życie. Pomocne mogą być różne inicjatywy biblijne w ciągu roku, dające możliwość ciągłej formacji wiernych.

Wszystkie materiały przygotowane przez Dykasterię, znajdują się w załączonym pliku pdf.

Diecezjalna Komisja Liturgiczna


©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży