Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Medale KEN dla pracowników Wydziału Nauki Katolickiej i nauczycieli religii

Medale KEN dla pracowników Wydziału Nauki Katolickiej i nauczycieli religii

Pracownicy Kurii Warszawsko-Praskiej siostra Cecylia Stusowicz USJK oraz ksiądz Mariusz Czyżewski, a także dwoje katechetów uczących w szkołach na terenie diecezji warszawsko-praskiej Anna Wycisłowska oraz Grzegorz Diłanian zostali uhonorowani Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Medal wręczył podczas uroczystości 19 października dyrektor generalny w Ministerstwie Edukacji i Nauki Sławomir Adamiec.

Odznaczenie jest przyznawane przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Siostra Cecylia Stusowicz pracowała przez wiele lat jako nauczyciel religii. Od 1992 roku zatrudniona w Wydziale Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej. Współorganizatorka Olimpiady Teologii Katolickiej oraz licznych wykładów, szkoleń, warsztatów i spotkań formacyjnych dla nauczycieli religii. Współorganizuje dni skupienia dla katechetów oraz nauczycieli religii. Współpracuje ze szkołami w celu podniesienia jakości pracy placówek. Za wzorową i pełną poświęcenia pracę nagradzana przez kolejnych biskupów warszawsko-praskich. Otrzymała Medal Bene Facientibus oraz Medal Jubileuszowy.

Ksiądz Mariusz Czyżewski był nauczycielem religii w wielu szkołach podstawowych i gimnazjach. Organizator wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Od 2013 roku wicedyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej. Współorganizator Olimpiady Teologii Katolickiej oraz licznych wykładów, szkoleń, warsztatów i spotkań formacyjnych dla nauczycieli religii. Prowadził dni skupienia, rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży oraz dla nauczycieli religii, a także szkolenia metodyczno-dydaktyczne. Autor podręczników do lekcji religii. Współpracuje ze szkołami w celu podniesienia jakości pracy placówek.

Anna Wycisłowska to nauczyciel z wieloletnim stażem. Obecnie na emeryturze, chętnie podejmuje zastępstwa za nauczycieli przebywających na urlopach i dłuższych zwolnieniach. Przygotowywała z sukcesami młodzież do wydarzeń kulturalnych i konkursów. Zaangażowana w działalność społeczną i charytatywną. Za swoją pracę wielokrotnie nagradzana przez dyrektora szkoły oraz w 2013 roku przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Otrzymała również: Medal Bene Facientibus przyznany przez biskupa warszawsko-praskiego, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta RP oraz Medal Jubileuszowy diecezji warszawsko-praskiej.

Grzegorz Diłanian jest nauczycielem religii, etyki i filozofii z prawie dwudziestoletnim stażem. Autor programów edukacji filozoficznej i prawnej. Organizował interesujące debaty, rajdy po górach oraz imprezy kulturalne dla młodzieży. Dwukrotnie wygrał konkurs na stanowisko doradcy metodycznego m.st. Warszawy w zakresie religii i przez sześć lat realizował powierzone mu obowiązki w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. W ramach swoich kompetencji podejmuje konsultacje indywidualne i zbiorowe dla nauczycieli. Zaangażowany w szkolenia dla katechetów oraz przygotowywanie podręczników do lekcji religii.

fot. Kuratorium Oświaty w Warszawie

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży