Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Spotkanie dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Spotkanie dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej


Pierwsze spotkanie dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w tym roku formacyjnym odbędzie się 7 września (czwartek) we wspomnienie bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego w Katedrze Św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika o godzinie 18:00. Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie w kaplicy bocznej przy relikwiach bł. ks Ignacego.

Dla większości szafarzy będzie to także możliwość do przedłużenia ważności sprawowania swojej funkcji przez oddanie legitymacji i przedłożenia opinii od własnego księdza proboszcza. Proszę, aby opinie
były skierowane do osoby odpowiedzialnej za duszpasterstwo nadzwyczajnych szafarzy (ks. Jakub Sędek) i przekazane za pośrednictwem szafarzy lub wręczone osobiście.

Poniżej zamieszczam także wyciąg z obowiązujących dokumentów dotyczących zasad wykonywania funkcji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Proszę księży proboszczów o zadbanie o właściwe wykonywanie tej funkcji.

ks. Jakub Sędek


Wyciąg ze “wskazań Konferencji Episkopatu Polski odnośnie posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej” z dnia 18 października 2006 r.

Nadzwyczajny szafarz pomaga w rozdawaniu Komunii św., gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych przy braku szafarzy, albo gdy szafarze ci są zajęci innymi czynnościami duszpasterskimi lub gdy udzielanie Komunii św. utrudnia im stan zdrowia albo podeszły wiek. Poza przypadkami choroby lub niedołężności odprawiający kapłan, a także koncelebransi, nie mogą wyręczać się posługą pomocników, sami nie rozdzielając Komunii św.

Liczba nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej zależeć powinna od wielkości parafii i ilości odprawianych Mszy Świętych. Nadzwyczajny szafarz powinien usługiwać zasadniczo podczas jednej Mszy św. w ciągu dnia i mieć możliwość zastępstwa w wypadku choroby lub wyjazdu poza parafię. (…)

Nadzwyczajni szafarze Komunii św. ubrani w alby, zajmują miejsce w prezbiterium lub tam, gdzie znajdują się inne osoby pełniące funkcje liturgiczne. W żadnym przypadku nadzwyczajni szafarze nie powinni
podczas Mszy św. znajdować się w zakrystii. (…)

Nadzwyczajni szafarze przystępują do ołtarza dopiero po przyjęciu Komunii Świętej przez kapłana i z jego rąk otrzymują naczynia zawierające postacie eucharystyczne, jakie mają rozdawać wiernym.
Liturgiczną funkcję nadzwyczajny szafarz Komunii św. wykonuje w następujący sposób: Po przyjęciu Ciała i Krwi Pańskiej kapłan podaje Komunię św. nadzwyczajnemu szafarzowi. Wypada, aby udzielił mu jej pod
obiema postaciami przez zanurzenie albo przez bezpośrednie picie z kielicha. Następnie podaje nadzwyczajnemu szafarzowi naczynie z komunikantami i razem z nim przystępuje do rozdzielania Komunii św. W przypadku rozdzielania Komunii św. również z naczynia znajdującego się w tabernakulum przynosi je na ołtarz prezbiter w czasie śpiewu Baranku Boży, wyjątkowo czyni to nadzwyczajny szafarz. (…)

Po zakończeniu udzielania Komunii św. kapłan i pomocnik wracają do ołtarza. Kapłan zanosi puszkę z Najświętszym Sakramentem do tabernakulum, po czym wraca do ołtarza i puryfikuje pateny i kielich.
Jedynie w wyjątkowych wypadkach świecki pomocnik zanosi puszkę z Najświętszym Sakramentem do tabernakulum, wówczas przed zamknięciem drzwiczek przyklęka na jedno kolano, następnie wraca na swoje miejsce. Jeśli zachodzi potrzeba, puryfikuje palce w naczyńku stojącym obok tabernakulum lub na kredensie. (…)

Zgodnie z zasadą podziału funkcji w zgromadzeniu liturgicznym nadzwyczajny szafarz Komunii św. nie powinien pełnić innych posług liturgicznych, np. lektora, komentatora itp. Inną funkcję może pełnić wyjątkowo, gdy brak właściwych osób i ich czynności musiałby wykonać odprawiający kapłan. (…)

Do zasadniczych obowiązków nadzwyczajnego szafarza Komunii św. należy również pomoc w zanoszeniu jej chorym i niepełnosprawnym. (…) W ramach duchowego przygotowania nadzwyczajny szafarz powinien
delikatnie zapytać chorego, czy pragnie przed Komunią św. przyjąć sakrament pokuty, jeśli tak, trzeba o tym powiadomić proboszcza. W czasie wizyty przygotowawczej, o ile zaistnieje taka potrzeba, należy poprosić domowników lub opiekunów chorego o odpowiednie przygotowanie mieszkania (stół nakryty białym obrusem, świece, krzyż, woda święcona, szklanka czystej wody do puryfikacji lub podania choremu).

Celem podkreślenia związku Komunii Świętej chorego ze sprawowaniem Eucharystii przez wspólnotę parafialną wskazane jest, by przed końcowym błogosławieństwem kapłan przekazał chorym za pośrednictwem szafarzy specjalne pozdrowienie od wspólnoty, a nadzwyczajni szafarze otrzymywali Najświętszy Sakrament od celebransa po obrzędzie rozesłania wiernych.

Nadzwyczajny szafarz zanosi Komunię św. do chorego w specjalnie do tego celu wykonanym naczyniu umieszczonym w odpowiedniej bursie, którą zawiesza na szyi. Swoją posługę poza Mszą św. pomocnik może pełnić w ubraniu cywilnym, ale odświętnym i poważnym. Niosący Komunię św. w drodze nie rozmawia, ale w modlitewnym skupieniu uwielbia swego Pana i Boga.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży