Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Kursy dla katechistów i wiernych świeckich

Kursy dla katechistów i wiernych świeckich


Kurs “Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej”

II Sobór Watykański zachęcając wiernych świeckich do podejmowania apostolstwa podkreśla, że może ono być w pełni skuteczne dzięki różnorodnej i pełnej formacji, obejmującej wymiar ludzki, duchowy i doktrynalny  (Dekret o apostolstwie świeckich 2-4; 29). W związku z tym Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej zapraszają wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy opartej na nauce Kościoła katolickiego na zajęcia z zakresu Pisma Świętego oraz teologii na kurs “Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej”.

Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu „Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej” zawierające wypis wszystkich zrealizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin. Uzyskane zaświadczenie upoważnia, po spełnieniu określonych wymagań, do wzięcia udziału w Kursie dla katechistów parafialnych.

Szczegóły na stronie internetowej kursu.


Kurs dla katechistów parafialnych

Papież Franciszek na mocy listu apostolskiego Antiquum Ministerium z 11 maja 2021 roku ustanowił posługę katechety która jest stałą służbą na rzecz Kościoła lokalnego, według potrzeb duszpasterskich rozeznanych przez ordynariusza miejsca. Mają ją pełnić osoby świeckie o głębokiej wierze i ludzkiej dojrzałości (8). Według Franciszka kandydaci do pełnienia wspomnianej posługi powinni otrzymać należną formację biblijną, teologiczną, duszpasterską i pedagogiczną (tamże). Wydział Teologiczny UKSW zaprasza wszystkich chętnych do pełnienia tej posługi na kurs dla katechistów parafialnych. Jego uczestnicy w czasie 9. sobotnich zjazdów będą mieli możliwość, przez udział w wykładach i ćwiczeniach z psychologii, katechetyki, pedagogiki, teologii pastoralnej, retoryki i teorii komunikacji, przygotować się do prowadzenia katechez dla dorosłych w parafiach. Będą też mogli zdobyć wiedzę i umiejętności do prowadzenia w zespołach, razem z duszpasterzami, rekolekcji ewangelizacyjnych. Łączny czas zajęć to 90 godzin + praktyki katechetyczne i rekolekcyjne.

Część teoretyczną w formie wykładów uczestnicy odbywać będą razem na wykładach, a ćwiczenia praktyczne będą realizowane w mniejszych grupach na uczelni oraz w wybranych parafiach, hospitując i prowadząc katechezy dla dorosłych oraz rekolekcje ewangelizacyjne.

Weryfikacja przydatności kandydatów na katechistów, będzie odbywać się na podstawie zaliczeń zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Po odbytym kursie i uzyskaniu zaliczenia, absolwenci mogą ubiegać się o misję kanoniczną do głoszenia katechez dla dorosłych w parafiach.

Szczegóły na stronie internetowej kursu.

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży