Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » 96. Światowy Dzień Misyjny

96. Światowy Dzień Misyjny


Na mocy sakramentu chrztu wszyscy jesteśmy misjonarzami, co przypomniał papież Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio – powiedział bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, podczas konferencji prasowej przed 96. Światowym Dniem Misyjnym, który w tym roku przypada w niedzielę 23 października pod hasłem „Będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8). Rozpoczyna on w Kościele Tydzień Misyjny.


Bp Piotrowski zwrócił uwagę, że październik jest miesiącem Maryjnym, ale także misyjnym. Przypomniał, że Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony przez papieża Piusa XI, który był wyświęcony na biskupa w warszawskiej katedrze, jako nuncjusz w odrodzonej Polsce. „Zatem zarówno Polska jak i misje zawdzięczają mu wiele. Z kolei coroczne orędzia papieży na Światowy Dzień Misyjny są małym katechizmem, by zrozumieć, czym jest natura misyjna Kościoła, działalność misyjna Kościoła i obowiązki wszystkich ochrzczonych” – podkreślił.

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji zauważył, że Pan Jezus posyłając apostołów zlecił im przede wszystkim świadectwo wiary, które wynika z głoszonej Dobrej Nowiny. „Należy pamiętać o nakazie misyjnym z Ewangelii św. Mateusza: +Idźcie i nauczajcie wszystkie narody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego+. W nim zawiera się cała teologia tego polecenia. Kościół wierny poleceniu Chrystusa głosi Ewangelię i nie przestaje jej głosi w XXI wieku. Jest dziełem całego Kościoła i wszystkich ochrzczonych” – zaznaczył.

„Jako chrześcijanie wszyscy jesteśmy wezwani do przeżywania wiary na sposób misyjny, nie tylko według własnych kryteriów, ale misja jest działalnością Kościoła, wypływa z wiary, która umacnia się, gdy jest przekazywana. Współczesny człowiek bardziej słucha świadków niż nauczycieli” – podkreślił bp Piotrowski. Zwrócił uwagę, że pierwszą ziemią misyjną jest ludzkie serce. „Misje nie mają strategii, bo to nie jest ludzkie dzieło. Przede wszystkim trzeba być posłusznym Duchowi Świętemu” – dodał.

Historia

Dzieła Misyjne powstały na początku XIX wieku. W latach dwudziestych XX w. zostały uznane za „papieskie” i zajmują dziś centralne miejsce we współpracy misyjnej. Ich celem jest budzenie świadomości misyjnej.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień. W tym roku będzie obchodzony po raz 96.

Bilans Niedzieli Misyjnej 2021 roku

Ofiary składane na tacę w Światowy Dzień Misyjny we wszystkich parafiach świata, również tych najbiedniejszych, tworzą Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Z tych środków utrzymywani są księża i katechiści pracujący na terenach misyjnych, zarówno misjonarze pochodzący z Europy, w tym również z Polski, jak i miejscowi kapłani. Z tej pomocy korzystają ci, którzy pracują na obszarach podlegających Dykasterii ds. Ewangelizacji, z których pochodzą prośby w formie projektów o pomoc finansową kierowane do Sekretariatu Generalnego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Rzymie. Dotyczą one najczęściej pomocy przy budowie lub remoncie kościoła. Specjalna komisja przydziela kraje, które mają opłacić zatwierdzone projekty.

Realizowane projekty mogą mieć charakter:

– pomocy zwyczajnej, obejmującej m.in. działania o charakterze administracyjnym,

– pomocy dla katechistów, dotyczącej formacji oraz prowadzonej przez nich działalności wspierania misjonarzy,

– pomocy nadzwyczajnej, dotyczącej budowy świątyń czy budynków na użytek działalności parafialnej oraz misyjnej.

Projekty sfinansowane przez Papieskie Dzieła Misyjne (PDRW) z Polski w roku 2022

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce w roku 2022 sfinansowały projekty na kwotę 1 024 202,71 USD, z czego 805 153,97 USD przeznaczono na projekty w krajach kontynentu afrykańskiego i azjatyckiego, a 219 048,74 USD na pomoc w utrzymaniu domów studenckich w Rzymie dla kleryków misyjnych i sióstr zakonnych.

Całkowita kwota przeznaczona na projekty realizowane w Afryce (Burundi i Liberia) wynosiła 621 335,74 USD.

W ramach projektów na pomoc nadzwyczajną w Burundi przeznaczono łącznie 166 000 USD. Środki zostaną wykorzystane m.in. na remont kościoła parafialnego w Gisyo (30 000 USD), odbudowę klasztoru sióstr Bene-Tereziya w Murehe, budowę domów parafialnych w Mwika i Gatabo oraz klasztoru braci Bene Paulo w Kirambi.

W Liberii wygospodarowano 15 000 USD na projekt kształtowania świadomości w szkołach, parafiach i placówkach diecezji na temat niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem środków antykoncepcyjnych oraz nauki Kościoła z tym związanej. Inny projekt, na który przeznaczono 12 500 USD, dotyczy budowania potencjału w zakresie przywództwa i zarządzania dla personelu diecezjalnego. Łącznie w tym kraju pomocą zostały objęte trzy diecezje. Na ich potrzeby przeznaczono 224 515,42 USD.

Na kontynencie azjatyckim zrealizowano projekty na łączną kwotę 183 818,23 USD. Pomoc materialna dla Tajwanu wyniosła 147 818,23 USD i miała charakter pomocy zwyczajnej oraz pomocy dla katechistów.

Kwotę 36 000 USD przeznaczono dla Tadżykistanu, z czego 18 000 USD na pomoc zwyczajną, 5000 USD na pomoc dla katechistów oraz 13 000 USD na projekty nadzwyczajne.

Źródło: Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży