Diecezja Warszawsko-Praska
Rekolekcje szkolne
Odezwa Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjów
Województwa Mazowieckiego

W katechezie szkolnej zbliża się okres rekolekcji wielkopostnych. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu uczestniczenia w rekolekcjach – § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zmianami).
Cytowany przepis określa, iż pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują katecheci. Jest to bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów, abyście umożliwili uczniom udział w rekolekcjach i w miarą możliwości włączyli do opieki nad nimi wszystkich nauczycieli.
Jednocześnie proszę o nawiązanie ścisłej współpracy z proboszczami parafii organizujących rekolekcji dla uczniów Państwa szkół w celu efektywnego wykorzystania czasu zajęć rekolekcyjnych.
Właściwy nadzór i zapewnienie bezpieczeństwa w czasie trwania rekolekcji dotyczy wszystkich uczniów, zarówno biorących udział w rekolekcjach jak i pozostających szkole. Czas ten winien być wykorzystany przez nauczycieli do dalszego poznawania swoich wychowanków, do obserwacji ich zachowań poza szkołą oraz formułowania ewentualnych uwag do programu wychowawczego szkoły.
Wszyscy musimy uczestniczyć w procesie wychowania młodego pokolenia. Tytko spójność działań różnych środowisk może przynieść oczekiwane efekty.

Z poważaniem

Mazowiecki Kurator Oświaty
Ryszard Raczyński

Dod. Ks. Wojciech Lipka 29.02.2004 o 15.07