Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Wypowiadanie imienia biskupa w modlitwie eucharystycznej – komunikat liturgiczny

Wypowiadanie imienia biskupa w modlitwie eucharystycznej – komunikat liturgiczny


Diecezjalna Komisja Liturgiczna wydała komunikat dotyczący wypowiadania imienia biskupa w Modlitwie Eucharystycznej. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tym komunikatem i zastosowanie wskazanych zaleceń Komisji.

+ Jacek Grzybowski
wikariusz generalnyKOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYPOWIADANIA IMIENIA BISKUPA 
W MODLITWIE EUCHARYSTYCZNEJ

Dnia 13 maja 2022 roku Kongregacja ds. Kultu Bożego przesłała do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski odpowiedź na pytania dotyczące wymawiania imienia biskupa w modlitwie eucharystycznej. Pismo Kongregacji podkreśla, że wymienianie imienia biskupa w modlitwie eucharystycznej ma charakter eklezjologiczny, a nie grzecznościowy czy okazjonalny.

Kongregacja zauważa, że w modlitwie eucharystycznej nie wymienia się imion biskupów seniorów, podając jako przykład liturgię papieską, gdzie nie wymienia się w modlitwie eucharystycznej imienia Papieża seniora, nawet jeśli jest obecny. Kongregacja zachęca, aby za biskupa seniora modlić się w modlitwie powszechnej podczas Mszy, na której jest on obecny lub gdy przypada szczególna okazja, np. rocznica jego święceń biskupich.

Przy tej okazji przypominamy zasady dotyczące wypowiadania imienia biskupa podczas modlitwy eucharystycznej w liturgii sprawowanej w parafiach diecezji warszawsko-praskiej, w oparciu o najnowsze normy (OWMR 149), z zachowaniem odpowiednich przystosowań, w przypadkach nie sprecyzowanych jeszcze przez Stolicę Apostolską.

  • W Modlitwach eucharystycznych należy zawsze wymienić imię biskupa diecezjalnego.
  • Nie wymienia się imiennie biskupa przewodniczącego liturgii, jeśli nie jest on biskupem miejsca. Nie stosuje się zatem np. grzecznościowej formuły „obecnym wśród nas biskupem N.” itp.
  • Jeżeli celebrans chce wspomnieć imię biskupa pomocniczego, co jest fakultatywne, stosuje formuły do tej pory przyjęte w Mszale dla diecezji polskich, to znaczy w diecezji warszawsko-praskiej właściwa formuła brzmi: „z naszym biskupem Romualdem i z biskupem Jackiem”
  • Gdy prezbiter sprawuje Mszę świętą na obcym terytorium, lecz dla grupy wiernych z własnej diecezji, np. z okazji pielgrzymki, może wypowiedzieć dostosowaną (za nowym Mszałem łacińskim) formułę podaną w Mszale rzymskim dla diecezji polskich (s. 302*): „z naszym biskupem Romualdem i z biskupem tutejszego Kościoła N”. (Uwaga: np. na terenie diecezji tarnowskiej formuła powinna brzmieć: z naszym biskupem Romualdem i z biskupem tutejszego Kościoła Andrzejem. Powyższa formuła wynika z analogii względem nowych norm podanych we wzorcowym Mszale z 2008 r.).

Diecezjalna Komisja Liturgiczna

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży