Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży

Diecezja Warszawsko-Praska » Studia podyplomowe “Ochrona małoletnich i osób prawnie z nimi zrównanych w prawie kanonicznym”

Studia podyplomowe “Ochrona małoletnich i osób prawnie z nimi zrównanych w prawie kanonicznym”

W roku akademickim 2022/23 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie uruchamia Studia podyplomowe Ochrona małoletnich i osób prawnie z nimi zrównanych w prawie kanonicznym 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:

Podyplomowe studia zatytułowane Ochrona małoletnich i osób prawnie z nimi zrównanych w prawie kanonicznym są propozycją skierowaną do szerokiego grona  adresatów w związku z odpowiedzialną i dalekowzroczną odpowiedzią Kościoła na dramat seksualnego wykorzystania dzieci i młodzieży przez osoby duchowne.  Uczciwe i metodyczne wyjaśnienie przestępstw popełnionych przez osoby duchowne wymaga gruntowej i specjalistycznej znajomości zarówno materialnego i procesowego kanonicznego prawa  karnego. Ze względu na to, że w niektórych przypadkach dobro osób pokrzywdzonych chronione jest przez przepisy prawa polskiego istotnym jest zwrócenie uwagi na odpowiedzialność sprawców przestępstw na gruncie przepisów prawa państwowego. W dążeniu do zaradzenia sprawiedliwości, nawrócenia i pojednania, naprawienia krzywdy i podjęcia resocjalizacji  niezbędne jest podjęcie współpracy między odpowiednimi organami kościelnymi i państwowymi.

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w diagnozie i procedowaniu spraw karnych kościelnych od momentu uzyskania informacji o przestępstwie do wymierzenia kary.

Propozycja studiów podyplomowych skierowana jest do: 

 • pracowników sądów kościelnych,
 • pracowników kurii diecezjalnych i prowincji zakonnych,
 • delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży,
 • adwokatów kościelnych,
 • pełnomocników świeckich,
 • pracowników prokuratur i sądów powszechnych,
 • pracowników fundacji i podmiotów służących ochronie dzieci i młodzieży.

WYKAZ ZAJĘĆ:

L.P.Nazwa przedmiotuForma zajęć   
 1.  Elementy polskiego prawa karnego materialnegowykład z elem. konwersatorium
 2.Elementy polskiego prawa procesowegowykład z elem. konwersatorium
 3.Wstęp do kanoniczego prawa karnego materialnegowykład z elem. konwersatorium
 4.Kontakt z mediami – zarządzanie kryzysowewykład z elem. konwersatorium
 5.Status ofiary z elementami wiktymologiiwykład z elem. konwersatorium
 6.Obowiązki delegata ds. ochrony dzieci i młodzieżywykład + ćwiczenia
 7.Procedura dochodzenia wstępnegowykład + ćwiczenia
 8.Współpraca z organami państwowymiwykład + ćwiczenia
 9.Dowodzenie i analiza dowodów w kościelnych postępowaniach karnychwykład + ćwiczenia
 10. Ochrona danych osobowych i dóbr osobistychwykład + ćwiczenia
 11.Środki zapobiegawcze, dyscyplinarne oraz karywykład + ćwiczenia
 12.Sądowy i pozasądowy proces karnywykład + ćwiczenia
 13.Odpowiedzialność przełożonych kościelnychwykład + ćwiczenia
 14.Prawa i obowiązki duchownego w postępowaniu karnymwykład z elem. konwersatorium
 15.Rekursy i odwołaniawykład z elem. konwersatorium
 16.Odpowiedzialność odszkodowawcza i sposoby jej realizacjiwykład z elem. konwersatorium
 17. Postępowanie dyscyplinarne wobec członków instytutów życia zakonnegowykład z elem. konwersatorium

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA:

 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku prawo, prawo kanoniczne, administracja, teologia, pedagogika, socjologia, psychologia, praca socjalna.
 • rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się na stronie upjp2.edu.pli postępuje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w IRK.
 • osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe według zasad określonych we właściwych przepisach.

KRYTERIA KWALIFIKACJI:

Przyjęcie według kolejności zgłoszeń

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wydrukowane podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z konta kandydata w IRK opatrzone jego własnoręcznym podpisem;
 • odpis dyplomu magisterskiego lub kserokopia dyplomu (oryginał dyplomu do wglądu), lub uwierzytelniona notarialnie kopia;
 • życiorys;
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu);
 • w przypadku osób duchowych oraz członków instytutów zakonnych, stowarzyszeń życia apostolskiego zgoda właściwego przełożonego.
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA:

Studia rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 (1 X 2022). Kończą wraz z końcem semestru letniego (30 IX 2023).

 Terminy 7 zjazdów w  semestrze zimowym i 7 w semestrze letnim planowane są na soboty.

Szczegółowy harmonogram na poszczególne semestry podany zostanie po zakończeniu rekrutacji. 

GÓRNY I DOLNY LIMIT MIEJSC:

Minimum 15 osób

Maksimum 30 osób

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN:    

Dwa semestry, przewidziana ilość godzin: 140.

Zajęcia niektórych zjazdów prowadzone będą w formule online.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

Student powinien odbyć przewidziane w programie studiów podyplomowych zajęcia oraz uzyskać wszystkie zaliczenia i zdać egzaminy. 

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

TERMINY REKRUTACJI:

Termin rozpoczęcia rekrutacji elektronicznej: 20 czerwca 2022 r. godz. 6:00

Termin zakończenia rekrutacji elektronicznej: 31 sierpnia 2022 r. godz. 23:59

Ogłoszenie wyników rekrutacji /ewentualnie listy rezerwowej/: 5 września 2022 r. godz. 12:00

Składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia oraz podpisywanie umów: 15 września 2022 r. godz. 11:00

Ogłoszenie wyników w przedmiocie zakwalifikowania do przyjęcia na studia z listy rezerwowej: 15 września 2022 r. godz. 12:00

Składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia z listy rezerwowej oraz podpisywanie umów: 26 września 2022 r. godz. 13:00

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Czesne za studia wynosi 3200 zł, płatne w dwóch ratach po 1600 zł.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 100 zł.

Jest możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Fundację Świętego Józefa KEP w wysokości 3200 zł. Opłata rekrutacyjna w wysokości 100 zł spoczywa po stronie studenta.

Chętnych do skorzystania z dofinansowania prosimy o kontakt z przedstawicielem FSJ via e-mail: kontakt@fsj.org.pl lub pod numerem telefonu: 506 687 612 od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.

Miejsce składania dokumentów: 

31‐002 Kraków, ul. Kanonicza 9, III piętro, pokój 408

tel., 12 370 86 13, e-mail: wpk@upjp2.edu.pl

Źródło: https://wpk.upjp2.edu.pl/aktualnosci/studia-podyplomowe-ochrona-maloletnich-i-osob-prawnie-z-nimi-zrownanych-w-prawie-kanonicznym-42.html

©copyright - Diecezja Warszawsko-Praska
Strona główna Znajdź Mszę Świętą Dla dziennikarzy Dla księży