Diecezja Warszawsko-Praska
Wydział Teologiczny UKSW zaprasza na studia
Rok akademicki 2020/2021

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
zaprasza do podjęcia studiów
w ramach poszczególnych modułów.

W ofercie uczelni dostępne są:

I. Specjalistyczne Studia Teologiczne (Ad Licentiam)

Jako jedyna uczelnia w Polsce prowadzimy w trybie stacjonarnym na Wydziale Teologicznym UKSW dwuletnie specjalistyczne studia teologiczne II stopnia, kończące się uzyskaniem stopnia licencjata kościelnego.

Oferujemy specjalistyczne odrębne ścieżki kształcenia realizowane w następujących specjalnościach:

 • teologia biblijna
 • teologia dogmatyczna i fundamentalna
 • teologia moralna
 • teologia duchowości
 • patrologia
 • teologia pastoralna
 • liturgika
 • katechetyka
 • homiletyka
 • misjologia
 • teologia religii i ekumeniczna
 • teologia środków społecznego przekazu
 • teologia kultury

Informacje na stronie:
www.teologia.uksw.edu.pl
www.irk.uksw.edu.pl

II. Podyplomowe Studia Teologiczne (Ad Licentiam):

Trwają trzy lata i obejmują następujące studia podyplomowe (do wyboru):

Wśród nich moduły:

Podyplomowe Studia Biblijno-Pastoralne, które oferują kierunki:

 • teologia biblijna
 • teologia praktyczna (specjalności: teologia pastoralna i katechetyka)
 • teologia systematyczna (specjalności: teologia moralna i duchowości)

Podyplomowe Studia Mariologii w Kolbianum (Niepokalanów)

Ich istotą jest pogłębienie wiary i wiedzy teologicznej na temat Matki Bożej, Jej roli w historii zbawienia, w życiu Kościoła i każdego człowieka.

Podyplomowe Studia Teologii Apostolstwa lub Podyplomowe Studia Życia Konsekrowanego (Ołtarzew)

Ich istotą jest pogłębienie wiedzy nad naturą apostolatu Kościoła, a więc duchowieństwa, laikatu i osób konsekrowanych w podejmowania zadań ewangelizacyjnych.

Po ukończeniu Podyplomowych Specjalistycznych Studiów Teologicznych słuchacze mający tytuł zawodowy magistra teologii mogą ubiegać się o możliwość zdawania egzaminu licencjata kanonicznego na WT UKSW w następujących specjalnościach:

- teologia biblijna
- teologia dogmatyczna i fundamentalna
- teologia moralna
- teologia duchowości
- teologia pastoralna
- liturgika
- katechetyka
- misjologia
- teologia religii i ekumeniczna
- mariologia (Kolbianum)
- teologia apostolstwa (Pallotianum)
- teologia życia konsekrowanego (Pallotianum)

III. Kurs Teologiczny (Ad Lauream)

Stanowi kontynuację specjalistycznych ścieżek kształcenia po licencjacie kanonicznym. Jest on płatny, trwa rok i łączy się z przygotowaniem pracy doktorskiej, bronionej w trybie eksternistycznym (czyli z tzw. wolnej stopy).

IV. Szkoła Doktorska UKSW

Kształcenie teologiczne na poziomie doktoranckim odbywa się także w ogólnouczelnianej szkole doktorskiej utworzonej na UKSW zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W ramach tej szkoły funkcjonuje ścieżka teologiczna uzupełniająca zajęcia ogólnoakademickie obowiązkowe dla doktorantów wszystkich dziedzin kształcenia.

O przyjęcie na ścieżkę teologiczną szkoły doktorskiej mogą się ubiegać kandydaci posiadający tytuł licencjata kanonicznego z teologii lub tytuł magistra teologii, podejmujący jednocześnie równoległe Specjalistyczne Studia Teologiczne (Ad Licentiam) na UKSW.

Dane kontaktowe:
Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. 22 561 88 56
tel. 22 561 89 60

Dod. Joanna Solak 8.06.2020 o 15.04, akt. 8.06.2020 o 15.10