Diecezja Warszawsko-Praska
Ustalanie kapitału początkowego
Zadbaj o to jeszcze w miesiącu grudniu br.

Wartość kapitału początkowego ustala się w każdym przypadku na dzień 1 stycznia 1999 r.

O zasadach ustalania podstawy wymiaru kapitału początkowego decydować będą te same zasady, które decydują o ustaleniu podstawy wymiaru emerytury lub renty.
Wynika z tego, że podstawę wymiaru kapitału początkowego stanowić będzie przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z okresu od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r.
Dopuszcza się możliwość ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego z przeciętnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne z 20 najkorzystniejszych lat kalendarzowych, wybranych z całego okresu aktywności zawodowej (podlegania ubezpieczeniu), jednakże okres ten musi przypadać przed dniem 1 stycznia 1999 r.

Osobom urodzonym po 31.12.1968 r., nie legitymującym się 10-letnim okresem ubezpieczenia, kapitał początkowy oblicza się z faktycznego okresu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Kapitał początkowy ustala się osobom, których okresy składkowy i nieskładkowy wynoszą co najmniej 6 miesięcy i 1 dzień.

Po dalsze informacje zapraszamy na stronę ZUS-u http://www.zus.pl/swiadcze/emer012.htm

Dod. Ks. Wojciech Lipka 23.11.2003 o 0.45