Diecezja Warszawsko-Praska
II Festiwal Pieśni Maryjnej: Majowe Kwiecie
Zgłoszenia do 30 kwietnia; Festiwal: 26 maja 2018 roku

ZAPROSZENIE

Regulamin II Festiwalu Pieśni Maryjnej
„Majowe Kwiecie”

I. Organizator:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie

II. Współorganizatorzy:

 • Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej
 • Parafia Św. Jakuba Apostoła w Jadowie
 • Gmina Jadów
 • Powiat Wołomiński

III. Termin i miejsce:

 • Festiwal odbędzie się w dniu 26 maja 2018 r. (sobota) w parku w Jadowie (pl. Dreszera).
 • W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza zostanie przeniesiona na salę widowiskową Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie.

IV. Cele Festiwalu:

 • Rozwijanie aktywności artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Zachowanie i popularyzowanie poezji maryjnej.
 • Integracja osób o wspólnych zainteresowaniach

V. Kategorie:

 • Festiwal zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
  • soliści
  • zespoły wokalne lub wokalno-instrumentalne (maksymalnie 12 osób)
 • oraz dwóch kategoriach wiekowych:
  • dzieci i młodzież do 15 lat
  • młodzież powyżej 15 lat i dorośli
 • W przypadku zespołów o przyporządkowaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika.

VI. Warunki uczestnictwa:

 • Soliści:
  • każdy uczestnik wykonuje jeden utwór (czas prezentacji do 4 min)
  • akompaniament własny, podkład, a capella lub z towarzyszeniem osoby akompaniującej
 • Zespoły:
  • jeden lub maksymalnie dwa utwory (łączny czas prezentacji do 8 min)
  • akompaniament własny, a capella lub podkład
 • Każdy uczestnik może brać udział tylko w jednej kategorii.
 • Organizator zapewnia uczestnikom niezbędne nagłośnienie oraz możliwość odtworzenia podkładu z płyt CD lub pendrive’a.
 • Nie zapewniamy instrumentów muzycznych.
 • Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny.
 • Organizator zapewnia uczestnikom ciepły posiłek.

VII. Kryteria oceny i nagrody:

 • Ocenia profesjonalne jury.
 • Ocenie podlegać będą:
  • dobór repertuaru
  • muzykalność, dykcja, emisja głosu
  • interpretacja
  • ogólne wrażenie artystyczne
 • Komisja może przyznać w każdej z kategorii złotą, srebrną i brązową statuetkę.
 • Troje wykonawców w każdej kategorii otrzyma nagrody pieniężne.
 • O podziale nagród decyduje jury w ramach dostępnej puli.

VIII. Zgłoszenia:

 • Uczestnicy dostarczają wypełnione karty zgłoszeń oraz autorskie nagranie audio lub video utworu, który będzie wykonywany przez uczestnika.
 • Nagranie może być amatorskie np. wykonane telefonem lub aparatem.
 • Na podstawie nadesłanych materiałów komisja zakwalifikuje uczestników do udziału w Festiwalu.
 • Zgłoszenia należy przesłać do 30 kwietnia w wybrany przez siebie sposób:
  • pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  • osobiście
  • na adres poczty elektronicznej: gok-jadow@wp.pl z dopiskiem „Majowe Kwiecie”
 • O kolejności występów oraz dokładnym harmonogramie imprezy uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 12 maja.
 • W przypadku dużej liczby zgłoszeń lista uczestników zostanie zamknięta przed wskazanym wyżej terminem.

IX. Informacje dodatkowe:

 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i utrwalanie dźwięku lub obrazu swoich wykonań oraz na rozpowszechnianie wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów, w określony przez Organizatora Festiwalu sposób.
 • Dane osobowe podane przez uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do uczestniczenia w konkursie oraz wydania nagród. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądanie ich usunięcia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz jego interpretacji.
 • Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 25 675 41 07 (Magda Donoch) lub gok-jadow@wp.pl.
Dod. Joanna Solak 5.03.2018 o 10.53, akt. 19.03.2018 o 10.31