Diecezja Warszawsko-Praska
48. Dzień Środków Społecznego Przekazu – list Abp. Henryka Hosera SAC
21 września 2014 roku

Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry,

Jak co roku, w trzecią niedzielę września obchodzimy już 48 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ojciec Święty skierował do Kościoła orędzie zatytułowane: „Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania”.

Ojciec Święty przypomina: media mogą nam pomóc poczuć się bliżsi jedni drugich, tworząc odnowione poczucie jedności ludzkiej rodziny, które pobudza do solidarności i do poważnego zaangażowania na rzecz bardziej godnego życia. Dobry przekaz pomaga nam zbliżać się do siebie i lepiej poznawać się wzajemnie, coraz bardziej jednoczyć. Dzielące nas mury mogą zostać obalone jedynie wówczas, gdy jesteśmy gotowi słuchać siebie nawzajem i uczyć się jedni od drugich. Potrzebujemy przezwyciężyć różnice przez takie formy dialogu, które pozwolą nam wzrastać we wzajemnym zrozumieniu i szacunku”

Przed laty, w tym to właśnie celu, dzięki zapobiegliwości i staraniom moich poprzedników, diecezja otrzymała dwa nowe środki ewangelizacji służące pełnemu i właściwemu rozwojowi osobowości człowieka we współczesnym świecie – Tygodnik „Idziemy” oraz „Radio Warszawa”, znane wcześniej, jako „Katolickie Radio Miedzeszyn” oraz „Radio Warszawa Praga”. Przez ten czas oba media na stałe wrosły w naszą diecezję, wypracowały sobie w niej ustaloną pozycję. Widać, że każdy rok działalności tych mediów to ciężka, systematyczna praca nad wytworzeniem własnego stylu przekazu, to okres nieustannej walki o wysoką jakość i trudne materialne przetrwanie. Z dumą stwierdzamy, że owocem tej ciężkiej pracy i inwencji zespołów redakcyjnych jest 15 tysięcy egzemplarzy tygodnika, co tydzień trafiających do czytelników w diecezji oraz poza nią. 17 godzin produkowanego na żywo każdego dnia programu radiowego dociera przez tydzień do ponad 200 tysięcy słuchaczy, programu uznawanego przez autorytety i specjalistów, jako wzorcowy dla innych rozgłośni katolickich w Polsce. Cieszy nas mocna pozycja „Radia Warszawa” na katolickim rynku radiowym w Polsce, radują nas coraz lepsze recenzje tygodnika „Idziemy” i wysoka oglądalność informacyjnych stron internetowych obydwu mediów zarówno w kraju jak i za granicą. Wobec ewolucji zmian w świecie medialnym i wzrastającej roli przekazu wizualnego, tj. poprzez obraz, staje się rzeczą konieczną utworzenie diecezjalnej telewizji internetowej. Będzie ona współpracowała z istniejącymi już radiem, tygodnikiem i portalami.

Martwi natomiast szczupła baza i skromne zaplecze techniczne, które skazują obie redakcje na pracę w warunkach nieporównywalnych z konkurencyjnymi mediami.

Tym bardziej napawa optymizmem wielorakie poparcie, jakie obie redakcje otrzymują od swych odbiorców i dobroczyńców, zwłaszcza w trudnych dla wszystkich czasach. Funkcjonowanie obu mediów jest sprawą, która musi leżeć na sercu całej wspólnoty Kościoła warszawsko-praskiego. Istotne jest w tym zarówno dzieło materialnego utrzymania obu redakcji, jak i szeroka z nimi współpraca w tworzeniu programu. Każde dobre dzieło naszych parafii i instytucji diecezjalnych jest odpowiednio wspierane przez radio i tygodnik. Podobnie ich inicjatywy i projekty, muszą znajdować pełne wsparcie w parafiach. Do rangi obowiązku urasta realizacja zadania promocji diecezjalnych mediów w naszych wspólnotach, troski o ich dobre imię, podkreślanie ich wartości i znaczenia, a także wspierania ich inicjatyw.

Ofiarna praca naszych mediów, ściśle współpracujących ze sobą, zaowocowała formacją tych, którzy dziś bardziej rozumieją, że „być chrześcijaninem” nie sprowadza się jedynie do prostej demonstracji religijności poprzez udział w najważniejszych uroczystościach kościelnych, czy niedzielnej mszy św. Nasze środki przekazu upowszechniają postawę bycia chrześcijaninem w każdej chwili swego życia, w każdej wykonywanej czynności, podejmowanych decyzjach i relacjach międzyludzkich.

Nasze media pełnią bardzo ważna rolę nie tylko w samej diecezji, ale także na terenie całej Warszawy i poza jej granicami. Ich niekwestionowaną pozycję podkreślają liczne instytucje kulturalne, oświatowe, charytatywne i samorządowe, które z nimi współpracują. Postawa niezależności poglądów, obrony słabszych, reprezentowanie interesu swych słuchaczy i czytelników budzi szacunek bardzo wielu środowisk.

„Radio Warszawa” oraz tygodnik „Idziemy” są również ważnym narzędziem w posłudze biskupa diecezjalnego. Umożliwiają biskupom i duszpasterzom nawiązanie bliskiego kontaktu z wiernymi poprzez utrwalanie skierowanych do nich słów. Z drugiej strony pozwalają na usłyszenie głosu słuchaczy, czytelników i widzów, którzy współtworzą dobre audycje i dzielą się z innymi swą wiedzą i mądrością.

Cieszymy się, że możemy dotrzeć z posługą Dobrego Słowa do licznej grupy wierzących i poszukujących, że możemy wzmacniać i dodawać otuchy chorym i cierpiącym, wspierać kapłanów i powołania, pomagać rodzinom w ich codziennych trudnościach.

Posłuchajmy raz jeszcze Ojca Świętego, kończącego swoje orędzie słowami: „Wrażliwość i obecność Kościoła w świecie przekazu są ważne, aby prowadzić dialog z dzisiejszym człowiekiem i prowadzić go na spotkanie z Chrystusem: Kościoła, który towarzyszy w drodze i potrafi iść ze wszystkimi. W tym kontekście rewolucja w dziedzinie środków przekazu i informacji jest wielkim i pasjonującym wyzwaniem, które wymaga świeżej energii i nowej wyobraźni, by przekazywać innym piękno Boga”.

Niech nam nigdy nie zabraknie Dobrego Słowa, tego chleba prawdy!

Wasz Biskup
+ Henryk Hoser SAC

List należy odczytać w kościołach w niedzielę 21 września 2014 r.

Abp Henryk Hoser SAC
Dod. Magdalena Kowalewska 18.09.2014 o 14.43, akt. 21.09.2014 o 7.06