Diecezja Warszawsko-Praska
Teksty Bł. Kłopotowskiego
Katedra, 7 września 2006

7 września

BŁ. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO, PREZBITERA

W diecezji warszawska-praskiej: Wspomnienie obowiązkowe


Ignacy Kłopotowski urodził się w 1866 roku w Korzeniówce na Podlasiu. Wyświecony na prezbitera, przez 17 lat duszpasterzował w Lublinie, a potem przeniósł się do Warszawy. Od 1919 roku do końca życia był proboszczem parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele Św. Floriana, obecnej katedrze warszawsko-praskiej. Wyróżniał się ogromna aktywnością i niespotykaną ofiarnością w służbie człowiekowi. Założył szereg instytucji dobroczynnych. Przekonany, że najskuteczniejszym sposobem ewangelizowania jest słowo drukowane, wydawał broszury religijne oraz prasę katolicką. Aby zapewnić ciągłość tego apostolstwa, założył Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Zmarł 7 września 1931 roku. Z woli papieża Benedykta XVI jego beatyfikacja miała miejsce w Warszawie 19 czerwca 2005 roku.

Msza wspólna o jednym pasterzu nr 26, s. 31”- 32”, kolekta własna.


FORMULARZ MSZALNY

ANTYFONA NA wejście (Łk, 4,18)
Duch Pański spoczywa na mnie, * ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, * abym ubogim niósł dobrą nowinę, * uzdrawiał skruszonych w sercu.
Albo: Pan wybrał go sobie na kapłana, * aby składał ofiar chwały.


KOLEKTA
Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki oraz zechciałeś, aby wykonywał swoją apostolską misję przez piśmiennictwo i dobroczynność, + spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem * słowem i czynem szerzyli Ewangelię miłości. Przez naszego Pana.


MODLITWA NAD DARAMI
Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętych świadczą o Twojej potędze i chwale, + pokornie Cię prosimy, * aby wyjednały nam zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.


ANTYFONA NA KOMUNIĘ
Mt 28, 20: Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata.


MODLITWA PO KOMUNII
Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś na świętej Uczcie, + spraw, abyśmy naśladując błogosławionego Ignacego, * nieustannie Ciebie chwalili i wytrwale pomagali wszystkim z bratnią miłością. Przez Chrystusa, Pana naszego.


Czytania do wykorzystania
(zatwierdzone dla Zgromadzenia Sióstr Loretanek)

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 40, 25-31)

Bóg dodaje mocy zmęczonemu

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

«Z kimże byście mogli Mnie porównać, tak, żeby Mi dorównał?» – mówi Święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy? Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie uchyli. Czemu mówisz, Jakubie, i ty, Izraelu, powtarzasz: «Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo me przed Bogiem przeoczone?» Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? Pan to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego mądrość jest niezgłębiona. On dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy; lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Oto słowo Boże.

albo (2 Tm 1, 13-14; 2, 1-3)
Strzec depozytu wiary

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawia Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy: Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni i innych nauczać. Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni
aż do skończenia świata.
Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 9,35-38)

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Żniwo wielkie, ale robotników mało.

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.

Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Oto słowo Pańskie.

LITURGIA GODZIN

GODZINA CZYTAŃ: II czytanie

Z artykułów bł. Ignacego Kłopotowskiego do prasy katolickiej. („Przegląd Katolicki”, 29 marca 1925, nr 12)

Odpowiedzialność dziennikarza katolickiego

Poświęcając nowe pawilony wystawy misyjnej w Rzymie, Pius XI zwrócił się z następującymi słowami do obecnych tam dziennikarzy: Wy jesteście olbrzymią potęgą. Ale właśnie z tego względu macie też olbrzymią odpowiedzialność. Błogosławię zarówno waszą potęgę, jak i odpowiedzialność. Pierwszą w tym celu, byście jej zawsze używali w dobrych celach; drugą dlatego, byście zawsze mieli zadowolenie i satysfakcję, że potęgi swej użyliście dobrze”.

Jeśli spytamy o upoważnienie do rozporządzania tak wielką siłą, jaką jest prasa, odpowiedź nie będzie łatwa. Pisarz mówi, naucza, głosi i karci, sam nie zdawszy żadnego egzaminu, nie otrzymawszy specjalnego dyplomu, nie mając ogólnego mandatu. Może on opierać się jedynie na swoim powołaniu, które tworzą pewne uzdolnienia, dyspozycje do zajmowania się wielkimi problemami, sprawami religii i ojczyzny. Dlatego ostatecznym źródłem jego upoważnienia będzie wola Boża. To Bóg przygotowuje teren, a ludzie mają go użyźnić. Stąd pierwszym obowiązkiem dziennikarza katolickiego jest poważne traktowanie swojej roli. Nie wolno mu należeć do tych, którzy w życiu publicznym szukaj jedynie osobistej satysfakcji lub też korzyści doczesnych.

Prasa jest instytucją nowożytną, która nie uznaje prawdy i fałszu, lecz głosi równouprawnienie wszystkich idei. Stąd płynie pokusa dla dziennikarza katolickiego, podsuwana częstokroć przez jego własnych przyjaciół, dostosowania się do mody ogólnej i hamowania się w wypowiadaniu swych przekonań. Przeciwko temu „fałszywemu umiarkowaniu” wystąpił długoletni kaznodzieja Notre Dam w Paryżu o. Janvier, piętnując je jako liberalizm, stawiający na jednym poziomie byt i niebyt. Boga świata i księcia ciemności, źródło każdej doskonałości i szerzyciela wszelkiego zła”. Fałszywe umiarkowanie jest cnotą ludzi miernych, o ograniczonej inteligencji i woli tkliwej. Prawdziwe umiarkowanie – mówi o. Janvier – polega na tym, by słuchać zawsze nakazów rozumu”.

Zasadę tę każdy dziennikarz katolicki powinien mieć przed oczyma, pamiętając o tym. że nie świat jest sędzią mądrości. W encyklice Sapientiae christianae Leon XIII właśnie skarcił tę przezorność, którą Św. Paweł nazywa mądrością ciała, a śmiercią duszy. Toteż kierować się roztropnością taką, która każe zapominać chrześcijaninowi o tym, że jest bojownikiem, znaczy pomaga przeciwnikom. Pisarz katolicki zajmuje przede wszystkim placówkę bojową. Powinien się wystrzegać przesady, ale też i zbytniej ustępliwości. Stanowisko jego jest trudne tylko wówczas, gdy poddaje się on hasłom świeckim; nie jest nim jednak, gdy pisarz natchnienie swe czerpie z wskazówek Kościoła.

RESPONSORIUM (1 Tes 2, 8; Ga 4. 19)
W. Będąc pełni życzliwości dla was, + chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze, nasze, Tak bowiem staliście się nam drodzy.
K. Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę aż Chrystus w was się ukształtuje. W. Tak bowiem.


JUTRZNIA
Ant. do pieśni Zachariasza: Głoś naukę, znosząc trudy, i wykonuj dzieło ewangelisty,. spełniając swe posługiwanie.

Modlitwa
Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki oraz zechciałeś, aby wykonywał swoją apostolską misję przez piśmiennictwo i dobroczynność, + spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem * słowem i czynem szerzyli Ewangelię miłości. Przez naszego Pana.


NIESZPORY
Ant. do pieśni Maryi: Słowo Chrystusa niech w nas przebywa * z całym swym bogactwem, abyśmy pod wpływem łaski śpiewali Bogu w naszych sercach.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 7.09.2006 o 0.51