Diecezja Warszawsko-Praska
Stop dla gender – tak dla planu Boga
Inicjatywa Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń

Dzięki temu, że Maryja odpowiedziała „tak–fiat-niech mi się stanie” na Boży plan zbawienia, dzięki temu, że Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański, przeżywamy od ponad dwóch tysięcy lat najbardziej rodzinne święta: Święta Bożego Narodzenia. Ojciec, matka, dzieci, dziadkowie, dalsza rodzina, czasem także przyjaciele i ta jedyna niepowtarzalna atmosfera ciepła, miłości i bliskości Boga. Każdy z nas cieszy się już na to przeżycie, oczekuje go, mimo, że nie zawsze wszystko w życiu codziennym ma tak radosną tonację.

I moglibyśmy w pełni cieszyć się tymi świętami, gdyby nie widmo ideologii gender, której propagatorzy nie ukrywają, że chodzi im o zniszczenie rodziny, o seksualizację dzieci i młodzieży, o „genderowe” myślenie społeczeństwa.

W ubiegłorocznym przemówieniu do Kurii Rzymskiej papież Benedykt mówił: „Oczywisty jest głęboki błąd tej torii i podporządkowanie jej rewolucji antropologicznej. Człowiek kwestionuje, że ma uprzednio ukonstytuowaną naturę swojej cielesności, charakteryzującą istotę ludzką. Zaprzecza swojej własnej naturze i postanawia, że nie została ona jemu dana jako fakt uprzedni, ale to on sam ma ją sobie stworzyć". W dalszej kolejności wskazał na jej negatywne konsekwencje dla małżeństwa i rodziny, dla ludzkiego życia. Ocenę Ojca Świętego potwierdzają wypowiedzi biskupów i świeckich specjalistów kierujących się prawem naturalnym i chrześcijańską wizją człowieka. Z kolei Papież Franciszek, jeszcze jako Prymas Argentyny ostrzegał, by nie być naiwnym i zdawać sobie sprawę, że gender oraz homoideologia są dziełami szatana.

Ponieważ reprezentujemy Ruchy i Stowarzyszenia promujące życie i wartości rodzinne, zapraszamy wszystkie nasze Wspólnoty, także bratnie Wspólnoty Ekumeniczne, do włączenia się w Adwentową akcję modlitewno-informacyjną: STOP dla GENDER – TAK dla PLANU BOGA!

Przez modlitwę chcemy przełamać naszą bezsilność i bierność, przez informację – naszą niewiedzę i dezinformację.

Do naszej codziennej modlitwy rodzinnej, w Jerycha Różańcowe, do modlitwy naszych wspólnot i grup dołączmy intencję blagalną: o przezwyciężenie ideologii gender i o zdecydowane „tak” wszystkich wierzących dla planów Boga. Czas opłatkowych i rodzinnych spotkań niech będzie dla nas okazją do apostolatu informującego o zagrożeniach, a z drugiej strony - przedstawiającego dobre rozwiązania problemu gender. Mówiąc o tym, nie możemy zapomnieć o pozytywnych inicjatywach naszych Ruchów i Wspólnot promujących, rozwijających Bożą wizję małżeństwa i rodziny. Do niniejszego apelu jest dołączona lista takich inicjatyw. Jak udało się w Poznaniu, w Bazylei, we Francji, strony internetowe, książki, filmy…

Ponieważ reprezentujemy osoby wierzące, kierujące się w swoich decyzjach i działaniach chrześcijańską wizją człowieka i rodziny, apelujemy do wszystkich wierzących, a także do ludzi dobrej woli, a zaangażowanych w życie społeczne, polityczne, kulturalne i oświatowe o wycofanie się z wszelkich programów genderowych ukrywających dyktaturę pod hasłami równości praw, tolerancji, antydyskryminacji itp. Obowiązuje nas posłuszeństwo w wierze i zdrowy rozsądek. W sytuacji, kiedy za gender stoją ONZ, WHO i UE, sprzeniewierzając się swojej misji i wykorzystując w niecny sposób wypracowany przez lata autorytet – trzeba bardziej słuchać się Boga niż ludzi.

Maryja i Józef byli szczęśliwi i dali prawdziwe szczęście Jezusowi, bo uwierzyli Słowu pochodzącemu od Pana. Wszystkim, którzy przyjmą nasze zaproszenie, życzymy obfitych łask w życiu rodzinnym i wspólnotowym, prawdziwego szczęścia oraz mocy Ducha w demaskowaniu zła i promowaniu dobra.

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Diecezji Warszawsko-Praskiej

Podstawowe informacje o gender

z perspektywy chrześcijańskiej wizji człowieka i świata.

Wypowiedzi pasterzy Kościoła Katolickiego:

 • Benedykt XVI - Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z kardynałami 21 grudnia 2012 r.
  • Wielki rabin Francji Gilles Bernheim, w swym starannie udokumentowanym i głęboko poruszającym traktacie wykazał, że atak, na który jesteśmy dziś narażeni, na autentyczną postać rodziny, składającą się z ojca, matki i dziecka, sięga jeszcze głębszego wymiaru. Jeśli do tej pory przyczynę kryzysu rodziny dostrzegaliśmy w niezrozumieniu istoty ludzkiej wolności, to obecnie staje się jasne, że stawką jest wizja samego istnienia, tego, co naprawdę znaczy być człowiekiem…
  • http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2012/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20121221_auguri-curia_pl.html
  • Podczas spotkania w Watykanie z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady Cor Unum, zajmującej się działalnością charytatywną na świecie, Benedykt XVI powiedział: To, że Kościół powtarza swoje wielkie »tak«dla godności i piękna małżeństwa jako wiernego i płodnego wyrazu sojuszu między mężczyzną a kobietą, zaś »nie«dla takich filozofii, jak gender, wynika z faktu, że wzajemność między kobiecością a męskością jest wyrazem piękna natury, jakiej pragnął Stwórca. Podkreślił następnie: Słuszna współpraca z międzynarodowymi instytucjami na polu rozwoju i krzewienia człowieka nie powinna nam zamykać oczu wobec groźnych ideologii. Jak powiedział, są one podyktowane przez »materialistyczną wizję człowieka«. Dlatego musimy zachować krytyczną czujność, a niekiedy odmówić środków finansowych i współpracy z tymi, którzy popierają działania i projekty sprzeczne z chrześcijańską antropologią. Chrześcijanin, zwłaszcza ten, kto działa w instytucjach charytatywnych, musi kierować się zasadami wiary przypomniał Benedykt XVI. Takie nowe spojrzenie na świat i na człowieka, jakie daje wiara, oferuje także właściwe kryterium oceny wyrazów dobroczynności w obecnej sytuacji oświadczył papież, zwracając się do członków Rady, zaangażowanej w niesienie pomocy materialnej w krajach dotkniętych kataklizmami i katastrofami. W każdej epoce, kiedy człowiek nie szukał takiego spojrzenia, padał ofiarą kulturowych pokus, które uczyniły z niego niewolnika dodał. Papież odnotował, że w obecnych czasach cienie zasłaniają plan Boży. Mam na myśli przede wszystkim tragiczne nastawienie antropologiczne, proponujące na nowo starożytny materializm hedonistyczny, do którego dołącza technologiczny prometeizm ocenił. Benedykt XVI i przestrzegł też przed »ateistyczną antropologią«, która zakłada, że człowiek sprowadza się do funkcji autonomicznych, rozum ogranicza się do mózgu, zaś dzieje ludzkie do przeznaczenia samorealizacji.W opinii papieża w takiej perspektywie wszystko to, co jest technicznie możliwe, staje się legalne z moralnego punktu widzenia, każdy eksperyment jest do przyjęcia, dopuszczalna jest każda polityka demograficzna, a każda manipulacja jest legitymizowana.
  • http://wiadomosci.onet.pl/kraj/benedykt-xvi-sprzeciw-kosciola-wobec-filozofii-gender/x17gj
 • Arcybiskup Henryk Hoser SAC Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski – lekarz: W dyskusjach publicznych czołowi przedstawiciele ideologii gender bardzo często stosują pojęcie „stereotyp” i „stereotypy” jako swego rodzaju słowo-wytrych, np. inna rola matki i ojca to stereotyp. Próbują oni także zanegować i rozbić autorytet rodziców, nauczycieli, zachęcając, aby dzieci były uczone przez tych, którzy są równi im wiekiem i ich poziomem – czyli zachęcają do sytuacji w której „ślepy prowadzi kulawego”.
 • http://www.idziemy.com.pl/spoleczenstwo/abp-hoser-zniszczyc-rodzine-i-kosciol-to-cel-ideologii-gender/
 • Bp Marek Mendyk, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego: Ideologia gender poprzez zakwestionowanie płci jako faktu wynikającego z natury, w rezultacie prowadzi do zmiany wizji samego człowieczeństwa. W sposób bezpośredni rzutuje także na rozumienie małżeństwa i rodziny. I dlatego ideologia gender jest tak niebezpieczna, ponieważ zmienia koncepcję rodziny, a wręcz ją po prostu niszczy. A zniszczenie rodziny powodować będzie zniszczenie społeczeństwa. Wobec niewiedzy rodziców na temat gender trzeba koniecznie się organizować, przestrzegać, ukazywać absurdy tej ideologii, „obnażać” brak logiki i totalitarne zapędy zwolenników gender. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci.
 • http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x71384/ideologia-gender-niszczy-rodzine/
 • Arcybiskup Marek Jędraszewski, Członek Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego:To nie jest mój odosobniony głos. To także stanowisko całej wspólnoty polskich biskupów. Ideologia gender jest bardzo niebezpieczna, bo tak naprawdę kwestionuje tożsamość człowieka, określaną już przez same struktury biologiczne. (...) Ta ideologia uderza w rodzinę, a przez to w przyszłość społeczeństwa. Dla mnie to także dowód na to, że tak zwany nowy ateizm, jest neomarksizmem. Ideologia głoszona przez Engelsa, była wpisana w materializm i w przekonanie, że nie ma Boga i życia po śmierci. Dzisiaj też odrzuca się Boga i neguje się możliwość życia po śmierci. Wobec tego pozostaje jedna kwestia: jak człowiek wykorzysta swoją wolność, usuwając jej wszelkie uwarunkowania, łącznie z negacją uwarunkowań biologicznych, aby żyć lekko, łatwo i przyjemnie.”
 • http://gosc.pl/doc/1792756.Kosciol-na-strazy-rozumu
 • Bp Wiesław Mering, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski: Nie ma zgody na tezy głoszone przez gender; to nurt jadowicie i skrajnie antychrześcijański. Tak groźnej ideologii jeszcze nie było…
 • http://wpolityce.pl/wydarzenia/56972-bp-mering-nie-ma-zgody-na-tezy-gloszone-przez-gender-to-nurt-jadowicie-i-skrajnie-antychrzescijanski-tak-groznej-ideologii-jeszcze-nie-bylo

Wypowiedzi innych kompetentnych autorów:

 • Z punktu widzenia klasycznej wizji człowieka, jako rzeczywistości ukonstytuowanej przez naturę a nie relacje społeczne i ekonomiczne, ideologia gender prezentuje podstawową aberrację antropologiczną – marginalizuje bowiem istotę człowieka, a ekstremalizuje to, co jest drugorzędne czy trzeciorzędne. Nie jest to jednak kwestia tylko idei – to kwestia perfidnego i zbrodniczego planu politycznego, który wpisuje się w proces wielowiekowej destrukcji rodziny – walki nie tylko silnych ze słabymi, ale walki patologii z normalnością.
 • http://www.fronda/.pl/a/gender/-czyli-wskrzeszanie-engelsa,26852.html Ks. Prof. dr. hab. P. Bortkiewicz, dyrektor Centrum Etyki UAM w Poznaniu
 • Pierwotne „women studies” wzbogaciły wiele dziedzin nauki, jednak szybko się upolityczniły i zideologizowały (jako gender studies). Stały się czystą indoktrynacją, próbą inżynierii społecznej i oszukiwaniem studentów… Polityczna poprawność przyczyniła się do presji, by tworzyć wydziały gender studies i żeby uniwersytety obficie na nie łożyły. Wykładowczynie gender mają dzięki temu profesury na uniwersytecie, których niektórym z nich niewątpliwie nie udałoby się zdobyć w tradycyjnej dziedzinie, w której trzeba coś wiedzieć.
 • Agnieszka Kołakowska – filozof, filolog klasyczny, tłumaczka, publicystka, córka filozofa Leszka Kołakowskiego
 • Filozofia gender jest niebezpieczna, ponieważ w jej założeniach pojawia się fałsz. Otóż, zakłada ona, że człowiek nie rodzi się z określoną płcią, ale dopiero się nią staje, można ją wybrać tak samo jak kolor włosów czy zawód. Fałszowanie podstawowych pojęć, a co za tym idzie – również postaw społecznych, może doprowadzić do poważnego kryzysu cywilizacyjnego.
 • http://www.naszdziennik.pl/wp/23708,gender-falszuje-rzeczywistosc.html
 • Prof. KUL dr hab. Urszula Dudziak, psycholog z Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, recenzent podręczników szkolnych.
 • Rodzi się pełne niepokoju pytanie: cóż te środowiska (gender) chcą rozpętać w umysłach dorastających chłopców i dziewcząt? Przecież trzynasto-, czternastolatkowi – niepewnemu siebie i nieustannie szukającemu potwierdzenia własnej tożsamości psychoseksualnej – można wmówić niemal wszystko. W imię czego ideolodzy gender podważają naturalny fakt, że w relacjach kobiety i mężczyzny heteroseksualność jest normą? … Ideolodzy gender w sposób paranoiczny węszą homofobię już w przedszkolu. … Zdaniem ideologów gender przed każdym dzieckiem są przynajmniej trzy możliwości: wybrać płeć zapisaną w metryce, dokonać zdecydowanego wyboru płci przeciwnej do metrykalnej lub zdecydować się na biseksualizm.
 • http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x67849/szeroko-zakrojona-inwazja-na-polskie-szkoly/
 • O. dr Józef Augustyn, psycholog, recenzent podręczników szkolnych do wychowania do życia w rodzinie.
 • Homolobby organizuje potężne naciski na polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, aby od nowego roku tę absurdalną oraz zbrodniczą ideologię wprowadzić do wszystkich szkół i przedszkoli polskich. Tak ma być realizowany program deprawacji i ateizacji młodzieży poprzez seksualizację. Młodzież ma żyć jak seksnarkomanii niezdolni do rzeczy wyższych, szczególnie do wiary oraz tworzenia małżeństwa i rodziny…
 • http://www.fronda.pl/a/gender-w-szkolach-zorganizowany-zbiorowy-gwalt-na-duszy-dziecka,28720.html?page=2&
 • Ks. dr hab. Dariusz Oko, wykładowca PAT. filozof i teolog, ekspert w dziedzinie homoseksualizmu.
 • Deprawacja (ideologii gender) oparta o manipulacyjną działalność edukatorów seksualnych, jest możliwa ponieważ większość rodziców, wychowawców, nauczycieli, a nawet katechetów, nie słyszała o gender i o ich działalności, o działalności PONTON-u i innych grup tego typu, czy nie widziała używanych przez nich książek. Programy demoralizujące coraz bardziej wspiera MZ i MEN!!!
 • Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś, Instytut Psychologii UKSW

Strony Internetowe:

 • www.stop-seksualizacji.pl – inicjatywa rodzin, audycje, książki, filmy – wszystko, co trzeba wiedzieć
 • www.stopgender.pl – kompendium niezbędnej wiedzy: gender, in vitro, antykoncepcja, edukacja seksualna
 • www.stopdyktaturze.pl – wyjaśnienie konsekwencji planowanej ustawy antydyskryminacyjnej i apel do Pani Marszałek Sejmu
 • www.mamaitata.pl – wyjaśnienie zagrożeń dla rodziny i apel do Pana Prezydenta
 • www.oir.pl – obywatelska inicjatywa rodzin i praktyczna ulotka
 • www.niedlagender.pl – aktualne wiadomości w temacie gender, wiele materiałów do pobrania
 • www.ako.pl – inicjatywa środowisk akademickich – podpisy około 300 naukowców polskich sprzeciwiających się gender i homodyktaturze
 • www.homoseksualizm.edu.pl – miedzy innymi historia skreślenia homoseksualizmu z listy zaburzeń psychicznych; pierwszy wypadek gdzie prawda przegrała z większością głosów.

Ulotki o gender:

Krótko o gender:

Kompendium wiedzy o Gender:

Polecane filmy

Wzory Listów protestacyjnych

Sympozja, konferencje nt. gender

Udane inicjatywy zagraniczne:

Ciekawe Artykuły:

Dod. Joanna Solak 26.11.2013 o 18.50, akt. 23.07.2015 o 13.27