Diecezja Warszawsko-Praska
Niedziela Misyjna
20 października 2103

Światowy Dzień Misyjny, zwany Niedzielą Misyjną, ustanowiony został w 1926 przez papieża Piusa XI. Obchodzony jest co roku w przedostatnią niedzielę października. Tego dnia katolicy na całym świecie w poczuciu solidarności otaczają modlitwą i wspomagają materialnie misyjne dzieło Kościoła.

Ofiary składane na tacę z tej okazji we wszystkich parafiach świata, również w tych najbiedniejszych, tworzą Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Z zebranych środków utrzymywani są księża i katecheci pracujący na terenach misyjnych – zarówno misjonarze pochodzący z Europy (także z Polski), jak i miejscowi kapłani. Są to bardzo często tereny pierwszej ewangelizacji, i to stamtąd pochodzą prośby (w formie konkretnych projektów) o pomoc finansową, kierowane do Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Na całym świecie, w 93 krajach pracuje ok. 2.200 polskich misjonarzy: świeckich, księży, zakonników i zakonnic.

Statystyka Kościoła Katolickiego

Każdego roku z okazji Światowego Dnia Misyjnego Agencja Fides ukazuje panoramę Kościoła misyjnego w świecie. Ostatnio taką statystykę przedstawiła 21 października 2012 r. Tabele pochodzą z „Rocznika Statystycznego Kościoła” (dane z 31 grudnia 2010 r.) i dotyczą członków Kościoła, jego struktur duszpasterskich, a także działalności w dziedzinie zdrowia, pomocy i wychowania. W nawiasach podana jest zmiana: wzrost (+) lub spadek (-) względem roku poprzedniego.

Ludność świata

Na dzień 31 grudnia 2010 r. liczba ludności wynosiła 6.848.550.000 osób – ze wzrostem o 70.951.000 względem roku poprzedniego. Wzrost również dotyczy wszystkich kontynentów: Azji (+ 40.510.000), Afryki (+22.144.000), Ameryki (+ 5.197.000), Europy (+ 2.438.000) i Oceanii (+ 662.000).

Katolicy

Na ten sam dzień liczba katolików wynosiła 1.195.671.000 – ze wzrostem o 15.006.000 względem roku poprzedniego. Wzrost dotyczy wszystkich kontynentów: Afryki (+ 6.140.000), Ameryki (+ 3.986.000), Azji (+ 3.801.000), Europy (+ 894.000) oraz Oceanii (+ 185.000). W procentach liczba katolików wzrosła o 0,04%, dochodząc do 17,46% ogółu ludności. Odnotowuje się wzrost na wszystkich kontynentach za wyjątkiem Europy: w Afryce (+ 0,21%), Ameryce (+ 0,07), Azji (+0,06) i Oceanii (+ 0,03). Spadek odnotowano w Europie (-0,01).

Liczba mieszkańców i katolików na jednego kapłana

Liczba mieszkańców przypadająca na jednego kapłana wzrosła o 123, osiągając 13.277. Na poszczególnych kontynentach przedstawia się następująco: wzrost w Afryce (+ 40), Ameryce (+ 40), Europie (+ 31) i Oceanii (+ 57), spadek zaś w Azji (- 730). Ogółem liczba katolików na kapłana wzrosła o 24, dochodząc do 2.900. Wzrost został odnotowany na wszystkich kontynentach za wyjątkiem Azji (- 1): Afryka (+ 64), Ameryka (+ 30), Europa (+ 11), Oceania (+ 17).

Jednostki administracji kościelnej i stacje misyjne

Liczba jednostek administracji kościelnej wzrosła o 10 względem roku poprzedniego, dochodząc do 2.966 wraz z nowymi ośrodkami utworzonymi w Afryce (+ 4), Ameryce (+ 3), w Europie (+ 2) i w Azji (+ 1). Natomiast w Oceanii nie utworzono żadnej nowej jednostki administracji kościelnej.

Liczba stacji misyjnych z kapłanem wynosi 2.057 (o 207 więcej niż rok temu). Odnotowuje się ich wzrost w Ameryce (+ 26), w Azji (+ 391) i w Europie (+ 8), podczas gdy spadki zanotowano w Afryce (- 204) i w Oceanii (- 14). Natomiast liczba stacji misyjnych bez kapłana ogółem wzrosła o 2.734, dochodząc do 133.682. Wzrost dotyczy wszystkich kontynentów za wyjątkiem Azji (- 2.186): Afryka (+ 685), Ameryka (+ 4.109), Europa (+ 79) i Oceania (+ 47).

Biskupi

Liczba biskupów wzrosła o 39, osiągając ogółem 5.104. Wzrost dotyczy biskupów diecezjalnych, odnotowano natomiast spadek liczby biskupów zakonnych. Liczba biskupów diecezjalnych wynosi 3.871 (o 43 więcej niż w roku ubiegłym), a biskupów zakonnych 1.233 (o 4 mniej). Wzrost liczby biskupów diecezjalnych dotyczy wszystkich kontynentów za wyjątkiem Oceanii (- 4) i przedstawia się następująco: Afryka (+ 13), Ameryka (+ 22), Azja (+ 11), Europa (+ 1). Zaś spadek liczby biskupów zakonnych dotyczy Ameryki (- 7) i Europy (- 2), natomiast nastąpił wzrost w Afryce (+ 3), w Azji (+ 1) i w Oceanii (+ 1).

Kapłani

Ogólna liczba kapłanów na świecie wzrosła o 1.643 względem poprzedniego roku, osiągając 412.236. Kontynentem gdzie ponownie odnotowuje się spadek, jest Europa (- 905), podczas gdy wzrost ma miejsce w Afryce (+ 761), Ameryce (+ 40), Azji (+ 1 695) i Oceanii (+ 52). Liczba kapłanów diecezjalnych wzrosła o 1.467, dochodząc do 277.009. Wzrost odnotowano w Afryce (+ 571), Ameryce (+ 502), Azji (+ 801) i Oceanii (+ 53), a spadek w Europie (- 460). Liczba kapłanów zakonnych również wzrosła o 176, osiągając 135.227. W ostatnich latach tendencje wzrostowe są w Afryce (+190) i w Azji (+ 894), podczas gdy spadki dotyczą Ameryki (- 462), Europy (- 445) i Oceanii (-1).

Diakoni stali

Liczba diakonów stałych w świecie wzrosła o 1.409 i ogółem wynosi 39.564. Po raz kolejny największy wzrost jest w Ameryce (+ 859) i w Europie (+ 496), dalej plasuje się Azja (+58) i Oceania (+ 1). Spadek zaś ponownie odnotowano w Afryce (- 5).

Ogólna liczba diakonów stałych diecezjalnych wynosi 39.004, ze wzrostem o 1.412. Ich liczba wzrasta na wszystkich kontynentach, za wyjątkiem Afryki (- 6) i Oceanii (bez zmian). Wzrost w Ameryce (+ 863), Azji (+ 60) oraz w Europie (+ 495).

Ogólna liczba diakonów stałych zakonnych wynosi 560, ze spadkiem o 3 względem raportu z ubiegłego roku. Lekki wzrost odnotowano w Afryce (+ 1), w Europie (+ 1) i na Oceanii (+ 1), a spadek w Ameryce (- 4) i w Azji (- 2).

Bracia zakonni i siostry zakonne

Liczba braci zakonnych ogółem wzrosła o 436 i obecnie wynosi 54.665. Wzrost dotyczy Afryki (+ 254), Azji (+ 411), Europy (+ 17) i Oceanii (+ 15), a spadek jedynie w Ameryce (- 261). Potwierdza się ogólny spadek sióstr zakonnych (- 7.436), których ogólna liczba wynosi 721.935. Zwyżka dotyczy Afryki (+ 1.395) i Azji (+ 3.047), a spadek Ameryki (- 3.178), Europy (- 8.461) i Oceanii (- 239).

Instytuty świeckie

Liczba członków męskich instytutów świeckich wynosi 747 ze wzrostem o 10 osób. Na poziomie kontynentalnym odnotowuje się wzrost w Afryce (+ 3) i w Europie (+ 17), a spadek w Ameryce (- 9) i w Azji (- 1). W Oceanii sytuacja nie uległa zmianie.

Liczba członków żeńskich instytutów świeckich również zmalała o 207 osób, dając ogółem 26.053 członkiń. Ich liczba wzrasta w Afryce (+ 14), w Azji (+ 32) i w Oceanii (+ 5), a spada, jak w roku ubiegłym, w Ameryce (- 84) i w Europie (- 174).

Misjonarze świeccy i katecheci

Liczba misjonarzy świeckich wynosi 335.502, z ogólnym wzrostem o 15.276. Ich liczba powiększyła się w Afryce (+ 1.135), Ameryce (+ 14.655), Europie (+ 1.243) i Oceanii (+ 62), a zmalała jedynie w Azji (- 1.819).

Liczba katechetów wzrosła o 9.551, dochodząc do 3.160.628. Wzrosty dotyczą Ameryki (+ 43.619), Europy (+ 5.077) i Oceanii (+ 393), a ich liczba maleje w Afryce (- 29.405) i w Azji (- 10.133).

Klerycy seminariów wyższych

W omawianym roku podwyższyła się również liczba kleryków wyższych seminariów diecezjalnych i zakonnych: ogółem było o 1.012 więcej kandydatów do kapłaństwa, dając ogółem liczbę 118.990. Wzrosty, jak w latach poprzednich, dotyczą Afryki (+ 752) i Azji (+ 513), obecnie dochodzi też Ameryka (+ 29), podczas gdy spadki ponownie dotyczą Europy (- 282). W Oceanii nie odnotowano zmian.

Liczba kleryków wyższych seminariów diecezjalnych wynosi 71.974 (+ 755 względem poprzedniego roku), a seminariów zakonnych 47.016 (+ 257). Odnośnie kleryków diecezjalnych wzrost dotyczy Afryki (+ 545), Ameryki (+ 136) i Azji (+ 538), spadek zaś Europy (- 442) i Oceanii (- 22).

Odnośnie kleryków zakonnych wzrost ich liczby miał miejsce w Afryce (+ 207), w Europie (+ 160) i w Oceanii (+ 22), podczas gdy spadek nastąpił w Ameryce (- 107) i w Azji (- 25).

Klerycy seminariów niższych

Ogólna liczba kleryków seminariów niższych, diecezjalnych i zakonnych zmalała o 1.683 osoby i wynosi 102.308. Wzrost odnotowano w Afryce (+ 213) i w Azji (+ 400), a spadek w Ameryce (-1.033), Europie (- 1.206) i Oceanii (- 57).

Ogólna liczba kleryków seminariów niższych diecezjalnych wynosi 78.007 (- 1.135), a zakonnych 24.301 (- 548). Pośród kleryków seminariów niższych diecezjalnych zanotowano spadek w Ameryce (- 704), Europie (- 855) i Oceanii (- 67), natomiast wzrost w Afryce (+ 75) i Azji (+ 416). Liczba kleryków seminariów niższych zakonnych zmalała w Ameryce (- 329), Azji (- 16) i Europie (- 351), a wzrosła w Afryce (+ 138) i Oceanii (+ 10).

Instytucje oświatowe i wychowawcze

W dziedzinie oświaty i wychowania Kościół katolicki kieruje w świecie 70.544 przedszkolami dla 6.478.627 dzieci, 92.847 szkołami podstawowymi dla 31.151.170 uczniów, 43.591 szkołami średnimi dla 17.793.559 uczniów. Natomiast w szkołach wyższych uczy się 2.304.171 młodych ludzi, na uniwersytetach studiuje 3.338.455 studentów.

W porównaniu z rokiem poprzedzającym wzrosła liczba przedszkoli (+ 2.425), ale zmalała liczba przebywających w nich dzieci (- 43.693). Nieznacznie zmalała liczba szkół podstawowych (- 124), a podwyższyła liczba uczniów (+ 178.056). Wzrosła liczba szkół średnich (+ 1.096) i ich uczniów (+ 678.822). Odnotowano również wzrost uczących się w szkołach wyższych (+ 15.913) i studentów (+ 63.015).

Ośrodki charytatywne i ośrodki pomocy

Kierowane przez Kościół ośrodki charytatywne i ośrodki pomocy na świecie obejmują 5.305 szpitali, najwięcej w Ameryce (1.694) i Afryce (1.150); 18.179 przychodni, z największą ich liczbą w Ameryce (5.762), w Afryce (5.312) i Azji (3.884); 547 leprozoriów – głównie w Azji (285) i w Afryce (198); 17.223 domów dla osób starszych, chronicznie chorych i niepełnosprawnych, najwięcej w Europie (8.021) i Ameryce (5.650); 9.882 sierocińców, z czego około jednej trzeciej w Azji (3.606); 11.379 świetlic dla dzieci; 15.327 poradni małżeńskich w dużej mierze w Ameryce (6.472); 34.331 centrów edukacji i reedukacji społecznej i 9.391 innych instytucji, głównie w Ameryce (3.564) i Europie (3.159).

Ciąg dalszy danych

Bramy piekielne nie przemogą Kościoła!

Dod. Ks. Wojciech Lipka 24.09.2013 o 16.00, akt. 12.08.2015 o 10.49