Diecezja Warszawsko-Praska
Konkurs akademicki "Indeks im. Bp. Chrapka"
Warunki otrzymania indeksu na studia dziennikarskie

Tragicznie zmarły w październiku 2001 r. Ks. Biskup Jan Chrapek był od wielu lat niezwykle popularnym nauczycielem akademickim w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Zawsze z szacunkiem podchodził do wszystkich swoich rozmówców niezależnie od ich przekonań i nawiązywał z nimi dialog podkreślający wartość i godność człowieka. Jego radość życia i spontaniczność wyzwalały u ludzi nowe siły, inspirowały i zachęcały do patrzenia na świat z nadzieją. Uczył konieczności łączenia w dziennikarstwie profesjonalnego warsztatu z zasadami etyki. Był jednocześnie bezkompromisowy, gdy widział kłamstwo, obłudę i ludzką krzywdę.
Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pragnąc uczcić pamięć tego niezwykłego wychowawcy młodzieży i jednocześnie wskazać wszystkim pracownikom mediów społecznych – jak uczył Biskup Jan Chrapek – potrzebę budowania kultury porozumienia i dialogu, postanawiają przeznaczyć drogą konkursu dla maturzystów pochodzących z ubogich rodzin pięć miejsc na prowadzonych przez siebie studiach dziennikarskich: dziennych, wieczorowych i zaocznych. Partnerem obu Uczelni w tym przedsięwzięciu jest Fundacja Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która podejmuje się przeprowadzić wstępny nabór kandydatów oraz zapewnić pomoc stypendialną dla laureatów konkursu.

Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego przeznacza dla laureatów Konkursu trzy indeksy:
* Indeks na pięcioletnie dzienne magisterskie studia dziennikarskie (studia stacjonarne);
* Indeks na pięcioletnie wieczorowe magisterskie studia dziennikarskie;
* Indeks na pięcioletnie zaoczne magisterskie studia dziennikarskie

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oferuje dla laureatów Konkursu dwa indeksy:
* Indeks na trzyletnie dzienne licencjackie studia dziennikarskie z kontynuacją na dwuletnich studiach magisterskich;
* Indeks na trzyletnie wieczorowe licencjackie studia dziennikarskie z kontynuacją na dwuletnich studiach magisterskich.

Warunki udziału w Konkursie:

- egzamin dojrzałości zdany w 2004 r.;
- miejsce zamieszkania na wsi lub w mieście do 10 tys. mieszkańców (prosimy o zaświadczenie wydane prze władze gminne lub dyrekcje szkoły);
- średnia ocen nie niższa niż 4.5 bądź udokumentowane inne zdolności (np. udział w olimpiadach, konkursach lub wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie) – informacja potwierdzona przez szkołę;
- potwierdzony dochód na osobę w rodzinie nie wyższy od 0.7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku (obecnie 560 zł) – prosimy o wszelkie zaświadczenia z Urzędów Pracy, zakładów pracy, odcinki renty lub emerytury, zeznania podatkowe, oraz informację na temat ilości osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym;
- udokumentowany dorobek dziennikarski (załączone kserokopie publikacji lub taśmy audiowideo, strony internetowe), podlegający ocenie specjalnej komisji powołanej przez Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa;
- pozytywna opinia rekomendującej szkoły (dyrekcji i wychowawcy), która ma prawo wytypować maksimum dwóch kandydatów spośród swoich absolwentów;
- napisanie eseju lub artykułu publicystycznego – do 6 tys. znaków (czcionka 14)ustosunkuj się do tezy – "W życiu nie ma nic za darmo”, oraz reportażu – do 10 tys. znaków (czcionka 14) – nt. " Konflikt w najbliższym środowisku i jego pozytywne rozwiązanie przez uczestników”.
Ponadto osoby biorące udział w konkursie powinny przesłać odręcznie napisany życiorys. Termin nadsyłania dokumentów do 15 kwietnia 2004 r.

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia dziennikarskie

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa UW w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ powołują specjalną Komisję Konkursu Akademickiego im. Biskupa Jana Chrapka, której zadaniem jest ostateczne wyłonienie spośród wszystkich zgłoszonych przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" kandydatów:
- dwóch laureatów podejmujących dzienne studia dziennikarstwa (jeden na Uniwersytecie Warszawskim i jeden na Uniwersytecie Jagiellońskim);
- jednego podejmującego studia wieczorowe i jednego podejmującego studia zaoczne na Uniwersytecie Warszawskim;
- jednego podejmującego trzyletnie studia wieczorowe na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Komisja konkursowa przeprowadzi dla wszystkich rekomendowanych przez Fundację kandydatów pisemny test sprawdzający ich wiedzę z zakresu języka polskiego, najnowszej historii Polski oraz aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych w kraju i na świecie. Wyniki testu oraz rozmowa z kandydatem będą podstawowymi kryteriami wyboru pięciu laureatów. Komisja ogłasza rezultaty swoich prac przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych na I rok Magisterskiego Dziennego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim (w pierwszej dekadzie czerwca 2004 r.).
Laureaci winni przedstawić w sekretariatach swoich studiów dokument świadectwa dojrzałości w oryginale najpóźniej do końca czerwca 2004 r. Bez spełnienia tego warunku kandydat nie będzie wpisany na listę studentów.
Wiecej informacji można uzyskać na stronie http://www.dzielo.pl

Dod. Ks. Wojciech Lipka 29.02.2004 o 15.26