Diecezja Warszawsko-Praska
Sprawdź swego posła – głosowanie o związkach partnerskich
Warszawa, 25 stycznia 2013

Jesteśmy świadkami formalnej walki z małżeństwem i rodziną, przejawia się to w próbie zastąpienia ich „związkiem partnerskim”. Posłowie rozpatrzyli łącznie w pierwszym czytaniu aż pięć projektów. Wnioski o ich odrzucenie, zgłoszone w trakcie dyskusji przez KP PiS oraz KP SP, zostały odrzucone w dzisiejszych głosowaniach.

Pierwszy projekt (druk 552) przewiduje wprowadzenie do polskiego prawa związku partnerskiego. Wnioskodawcy proponują, aby był on zawierany przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego poprzez złożenie oświadczeń woli przez dwie osoby pełnoletnie, niebędące w związkach małżeńskich ani w związkach partnerskich. Projekt zakłada m.in. wspólną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z partnerów, a także możliwość ustanowienia aktem notarialnym wspólnoty majątkowej. Ponadto wprowadza przepisy dotyczące ustania związku. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 17 lutego 2012 r. z inicjatywy grupy posłów KP RP i SLD. 28 czerwca 2012 r. był przedmiotem prac Komisji Ustawodawczej, która uznała projekt za niedopuszczalny. Na posiedzeniu plenarnym projekt uzasadniał poseł Robert Biedroń.

Wyniki głosowania za odrzuceniem projektu

Kolejny projekt, nad którym pracował Sejm, dotyczy przepisów wprowadzających ustawę o związkach partnerskich (druk 553). Zdaniem wnioskodawców wejście w życie przepisów o związkach partnerskich będzie oznaczało m.in. nowelizację ponad 150 ustaw z różnych dziedzin życia. Autorzy projektu proponują zatem przyjęcie ustawy wprowadzającej ustawę o związkach partnerskich. Projekt wpłynął do Sejmu 17 lutego 2012 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP RP i SLD. 28 czerwca 2012 r. został zaopiniowany przez Komisję Ustawodawczą jako niedopuszczalny. Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Robert Biedroń.

Wyniki głosowania za odrzuceniem projektu

Projekt ustawy o związkach partnerskich (druk nr 554) wprowadza konieczność podpisania przez partnerów umowy związku partnerskiego, w której określają oni swoje prawa i obowiązki. Umowa ta musiałaby być podpisana przed zawarciem związku. Ponadto projekt zawiera regulacje dotyczące możliwości m.in. decydowania o przyjęciu wspólnego nazwiska, wypowiedzenia związku partnerskiego przez jednego z partnerów poprzez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, w którym związek był zawarty oraz dokonania podziału majątku w formie aktu notarialnego. Projekt jest inicjatywą ustawodawczą grupy posłów KP RP i SLD, która wpłynęła do Sejmu 22 maja 2012 r. Został skierowany do prac w Komisji Ustawodawczej, która uznała go za niedopuszczalny. Projekt uzasadniał poseł Robert Biedroń.

Wyniki głosowania za odrzuceniem projektu

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk 555) jest związany z tym, że wejście w życie przepisów o związkach partnerskich będzie oznaczało m.in. nowelizację ponad 150 ustaw z różnych dziedzin życia. Projekt będący inicjatywą ustawodawczą grupy posłów KP RP i SLD, wniesioną do Sejmu 22 maja 2012 r., był 28 czerwca 2012 r. przedmiotem prac Komisji Ustawodawczej. Komisja zaopiniowała go jako niedopuszczalny. Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Robert Biedroń.

Wyniki głosowania za odrzuceniem projektu

Kolejny projekt ustawy o umowie o związkach partnerskich (druk 825) wprowadza możliwość zawarcia umowy związku partnerskiego w urzędzie stanu cywilnego. Projekt definiuje też pojęcie „stałego pożycia” oraz reguluje zasady m.in. zawarcia umowy związku partnerskiego, stosunków osobistych, korzystania z prawa do mieszkania, działania w sprawach zwykłego zarządu, zaciągania zobowiązań, stosunków majątkowych, dziedziczenia i ustania obowiązywania umowy związku partnerskiego. Zgodnie z projektem umowa związku partnerskiego nie jest małżeństwem. Projekt zakłada nowelizację ponad 50 ustaw. Jest on inicjatywą ustawodawczą grupy posłów KP PO, wniesioną do Sejmu 31 sierpnia 2012 r. Projekt uzasadniał poseł Artur Dunin.

Wyniki głosowania za odrzuceniem projektu

Na podstawie strony www Sejmu RP

Dod. Ks. Wojciech Lipka 26.01.2013 o 0.10, akt. 27.08.2014 o 6.07