Diecezja Warszawsko-Praska
Profanacja Najświętszego Sakramentu
Halinów, 10 maja 2011

Wielebni Kapłani,
Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Przed czterema miesiącami dziękowaliśmy Bogu za pracowite życie śp. Ks. prał. Szczepana Stalpińskiego, budowniczego kilku kościołów, w tym świątyni Najświętszej Maryi Panny Matki Łaski Bożej w Halinowie. Dziś muszę przekazać wiadomość o nocnym (z 9 na 10 bm.) włamaniu do tegoż kościoła, profanacji Najświętszego Sakramentu i kradzieży naczyń z tabernakulum. Policja podjęła działania zmierzające do schwytania sprawców tego karygodnego przestępstwa. Fakt profanacji tym bardziej boli, że miał miejsce w przeddzień zaplanowanej kanonicznej wizytacji parafii.

Eucharystia, czyli Najświętszy Sakrament jest dla katolików najczcigodniejszym sakramentem gdyż w Niej sam Chrystus jest obecny, ofiaruje się za nas oraz jest spożywany. W tajemnicy Eucharystii dokonuje się ustawicznie dzieło naszego zbawienia. Eucharystia jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego. Pozostałe sakramenty i wszystkie inne kościelne dzieła apostolatu mają związek z Najświętszą Eucharystią i ku niej są ukierunkowane (por. kan. 897 KPK).

Przestępstwa popełniane w świątyni są „wyrazem lekceważenia i pogardy dla Kościoła albo stanowią pogwałcenie godności człowieka i społeczeństwa” (Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów, Katowice 2011, n. 1086). Naruszanie świętości świątyń, profanacje, świętokradztwa są przejawem upodlenia ich sprawców. Każde targnięcie się na Boga i Jego znaki oznacza upadek człowieka. Kto nie ma szacunku dla Boga, który jest Miłością, ten nie uszanuje żadnej innej wartości.

Dlatego też konsekwencje profanacji Najświętszego Sakramentu należą do kategorii najcięższych: „kto postacie konsekrowane porzuca albo w celu świętokradczym zabiera lub przechowuje, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej” (kan. 1367 KPK). Oznacza to, że sprawcy tego czynu, przez sam fakt jego popełnienia, wykluczyli się z Kościoła, a ich rozgrzeszenie jest zarezerwowane Ojcu Świętemu.

W dniu 11 maja Bp Kazimierz Romaniuk odprawił w Halinowie obrzęd pokutny za zniewagę Boga wyrządzoną na tym miejscu. Wydarzenie tego typu winno poruszyć całą wspólnotę Kościoła Warszawsko-Praskiego i zmobilizować ją do obrony czci Eucharystii. Dlatego zarządzam, aby 16 maja br., w uroczystość Św. Andrzeja Boboli, patrona Metropolii Warszawskiej, w każdej parafii podczas głównej Mszy Św., po modlitwie po Komunii, odśpiewano suplikacje przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Jednocześnie polecam, by w każdej parafii naszej diecezji dołączono suplikacje do odprawianych nabożeństw majowych.

Ufamy, że Bóg, który tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, lecz miał życie wieczne (por. J 3.16), okaże miłosierdzie nam, a zwłaszcza sprawcom tego haniebnego czynu, i nadal będzie obdarzał nas hojnie swym błogosławieństwem.

Warszawa, 11 maja 2011 r.

+ Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski


Odczytać podczas ogłoszeń na wszystkich Mszach Św. w niedzielę 15 maja

Dod. Ks. Wojciech Lipka 11.05.2011 o 13.43
Zobacz także:
Brak podobnych dokumentów.