Diecezja Warszawsko-Praska
Mamy naszego Biskupa
Ks. Kanclerz Biskupem pomocniczym w Ełku

Nr 716/AP/2005.

K O M U N I K A T


Przewielebni Księża,
Drodzy Diecezjanie,

Pragnę powiadomić, że w dnia 8 czerwca 2005 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował kapłana naszej Diecezji, Ks. prałata Romualda Kamińskiego, kanclerza Kurii Warszawsko-Praskiej biskupem pomocniczym Diecezji Ełckiej.

Ks. prał. Romuald Kamiński, urodził się 7 lutego 1955 roku w Janówce. Ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie i przyjął święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Jerzego Modzelewskiego dnia 7 czerwca 1981 roku. Po święceniach pracował przez 2 lata jako wikariusz w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku-Kresach. W czerwcu 1983 roku otrzymał nominację na kapelana Księdza Kardynała Prymasa i Administartora Domu Arcybiskupów Warszawskich. Funkcje te pełnił do 25 marca 1992 roku, to jest do dnia, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił Diecezję Warszawsko-Praską. W nowej Diecezji, od jej początków aż do dnia dzisiejszego, Ks. Romualad Kamiński sprawował urząd kanclerza Kurii Biskupiej.

Święcenia biskupie nominat przyjmie w Katedrze Ełckiej dnia 23 czerwca 2005 roku o godz. 17.00.

Serdecznie zapraszamy Duchowieństwo i Wiernych na tę uroczystość, a osobę biskupa-nominata polecamy Opatrzności Bożej i opiece Matki Bożej Zwycięskiej; prosimy o modlitwę w jego intencji.

Warszawa, dnia 8 czerwca 2005 r.

+ Sławoj Leszek Głódź


Miejsce oficjalnego komunikatu

Zamieszczam też kilka zdjęć z ogłoszenia nominacji w Kurii po modlitwie "Anioł Pański"

Dod. Ks. Wojciech Lipka 9.06.2005 o 0.44