Diecezja Warszawsko-Praska
Regulamin Archiwum DW-P
Warszawa, 5 marca 2014 roku
 1. Materiały archiwalne przechowywane w Archiwum Diecezjalnym, za wyjątkiem akt zastrzeżonych, są udostępniane w pracowni Archiwum.
 2. Archiwum udostępnia dokumenty, od których wytworzenia upłynęło 50 lat. Dla ksiąg metrykalnych i stanu cywilnego okres ten wynosi stosownie: dla ksiąg Chrztów – 100 lat, małżeństw – 80 lat, zgonów – 50 lat.
 3. Archiwum nie udostępnia oryginałów w przypadku istnienia ich kopii użytkowych (skan, fotokopia, kserokopia), oraz gdy ich stan fizyczny na to nie pozwala.
 4. Gdy dokumenty nie posiadają kopii użytkowych badacz może zamówić jednego dnia do 10 jednostek archiwalnych. Badacz otrzymuje do bezpośredniego wykorzystania po 1 jednostce archiwalnej.
 5. Badaczy obowiązuje wyjątkowa troska i dbałość o materiały archiwalne, dlatego:
  • nakazuje się stosowanie ołówka przy sporządzaniu notatek z oryginałów (tzn. zakazuje używania innych przyborów piśmienniczych),
  • nie wolno zmieniać wewnętrznego układu akt,
  • nie wolno sporządzać notatek na papierze położonym na archiwaliach, a także kłaść na aktach przyborów do pisania,
  • nie wolno udostępniać archiwaliów innym badaczom przebywającym w Archiwum,
  • nie wolno wnosić do pracowni Archiwum aparatów fotograficznych, skanerów, itp. oraz wykonywać nimi kopii materiałów archiwalnych,
  • nie wolno pozostawiać akt na stołach po zakończeniu pracy; należy je oddać bezpośrednio do rąk archiwisty.
 6. Po ukończeniu kwerendy badacz informuje archiwistę, w jakiej mierze skorzystał z dostarczonych materiałów.
 7. Na życzenie badacza archiwista może wykonać odpłatnie kopie dokumentów.
 8. W przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu, archiwista cofa badaczowi pozwolenie na korzystanie z archiwaliów.
 9. Ze względu na ograniczoną ilość stanowisk w pracowni Archiwum nakłada się na użytkowników obowiązek telefonicznego rezerwowania miejsca.

Warszawa, 5 marca 2014 roku

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Ks. Wojciech Lipka 20.10.2009 o 12.33, akt. 8.08.2015 o 22.46