DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ołtarz „Światło Pojednania i Pokoju” w Katedrze św. Floriana
Do 14 maja włącznie!

Wszyscy, którzy nawiedzali cztery lata temu Katedrę Warszawsko-Praską, by modlić się przy ołtarzu „Gwiazda Kazachstanu” z pewnością z radością nawiedzą naszą Bazylikę ponownie – by pomodlić się przed ołtarzem „Światło Pojednania i Pokoju”.

Ołtarz został po raz pierwszy wykorzystany do modlitwy adoracyjnej podczas spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem w Brzegach, w ramach Światowego Dnia Młodzieży Kraków 2016.

Adoracja możliwa jest codziennie, od godz. 8.30 (po zakończeniu Mszy Świętej o godzinie 8.00) do godz. 17.30 (rozpoczęcie nabożeństwa majowego).

„Światło Pojednania i Pokoju” – tak zatytułowany został najnowszy ołtarz adoracji eucharystycznej przeznaczony do Sanktuarium Matki Słowa w Kibeho w Rwandzie, gdzie utworzone zostanie kolejne Międzynarodowe Centrum Modlitwy o Pokój, w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” Dzieła „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”.

Wykonany w gdańskiej pracowni artystycznej „Drapikowski Studio” ołtarz, podobnie jak wcześniejsze realizacje, charakteryzuje się bogatą symboliką religijną, zaś motywami stanowiącymi wyraźną nić łączącą poszczególne dzieła są Jezus Chrystus, jako Światłość świata oraz postać Jego Matki, Maryi.

Centrum otwartego ołtarza to znajdujący się pod sercem Maryi Jezus Eucharystyczny. W myśl słów św. Jana Pawła II, stanowiących jedną z wielu inspiracji duchowych dla twórców ołtarza, On sam jest Światłem świata, oświecającym każdego człowieka (por. Encyklika Veritatis Splendor, nr. 1), w którego obliczu jaśnieje pełnią swego piękna Światłość Bożego Oblicza (por. Veritatis Splendor, nr. 2). /…/
Maryja /…/ ukazana jest w oryginalnym ujęciu dobrze znanej w ikonografii postaci Krzewu Gorejącego Mojżesza. To jeden z klasycznych motywów starotestamentalnych (Wj 3,2), który, interpretowany na różne sposoby, odnoszony jest również do postaci Matki Bożej. W obrazie płonącego, lecz nie spalającego się krzewu, Maryja to płonąca ogniem miłości Bożej Matka-Dziewica.
To Ta, która w swoim dziewiczym macierzyństwie wydawszy na świat Syna Bożego – Światłość świata – pielęgnowała Je z troską i towarzyszyła Mu przez całe życie, aż pod Krzyż, by tam stać się Matką wszystkich ludzi, Opiekunką i Pośredniczką pomagającą swym dzieciom w trudach życia. Warto zwrócić również uwagę na piękną, utkaną ze srebrnych kwiatów, szatę Maryi. Jest to artystyczne nawiązanie do obrazu, który Matka Boża przedstawiła widzącym w jednej z wizji. Zobaczyli oni ogród pełen kwiatów, który Maryja nakazała im podlewać, a który rozrastał się w miarę jak powiększały się rzesze osób nawróconych.
Wyraźnym nawiązaniem do przesłań Matki Słowa z Kibeho są również sceny zaprezentowane na skrzydłach Tryptyku, przedstawiające Tajemnice Różańca do 7 Boleści Maryi. Do odmawiania tej modlitwy wzywała bowiem Maryja w swoich słowach, obiecując, że zaowocuje ona prawdziwym żalem za grzechy.
W górnej części otwartego Tryptyku widoczny jest jeszcze jeden „afrykański motyw” – unoszące się ku niebu niczym linie elektrokardiogramu symbole rwandyjskie – znak bijącego w rytm modlitwy serca, które potrzebuje Światła Chrystusa, źródła autentycznego pojednania i pokoju.
Po zamknięciu, ołtarz „Światło Pojednania i Pokoju” ukazuje wykonane w formie srebrnych płaskorzeźb postaci Apostołów Bożego Miłosierdzia: św. Jana Pawła II i św. Siostrę Faustynę, wraz z ich cennymi relikwiami. Świadectwo życia tych świętych przypomniało światu prawdę, że najprostsza droga do Chrystusa prowadzi przez Maryję i że jedynie w świetle Jego Miłości Miłosiernej możliwe jest prawdziwe pojednanie i pokój.
Jak mówią słowa Księgi Wyjścia: „gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, nie wiedział, że skóra jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem” (Wj 34,29) – niech ci, którzy zanosić będą swoje modlitwy do Jezusa Eucharystycznego, sami stają się dla świata światłością źródłem prawdziwego i trwałego pokoju.

Źródło: http://www.reginapacis.pl/index.php/home/item/373-tryptyk-swiatlo-pojednania-i-pokoju-dla-kibeho.html

Idea „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju” polega na utworzeniu w świecie dwunastu Ośrodków Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Te ośrodki adoracji powstają w miejscach szczególnie doświadczonych dramatycznymi skutkami konfliktów zbrojnych, brakiem porozumienia pomiędzy narodami i religiami. W tych częściach świata, gdzie ludzie pragnąc pokoju i pojednania poszukują jego prawdziwego źródła. Materialnym znakiem tej duchowej inicjatywy są ołtarze adoracyjne z monstrancją nawiązującą kształtem do wizerunku Matki Bożej, które powstają w pracowni gdańskiego artysty Mariusza Drapikowskiego.

Pierwsze Centrum Modlitwy o Pokój w dziele 12 Gwiazd powstało w kaplicy przy IV stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie. Instalacja ołtarza w Jerozolimie nastąpiła 25 marca 2009 r., natomiast 3 marca 2016 r. ołtarz adoracyjny został zainstalowany w Grocie Mlecznej, sanktuarium maryjnym w Betlejem.

Druga Gwiazda swoje miejsce znalazła w Azji Centralnej, na północy Kazachstanu, w sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje, gdzie 2 lipca 2014 r. rozpoczęto adorację Pana Jezusa w ołtarzu „Gwiazda Kazachstanu”.

Trzecim Centrum Modlitwy o Pokój, a pierwszym na kontynencie afrykańskim stała się Bazylika Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Pracują tu misjonarze z Polski, księża i bracia pallotyni. W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, 22.05.2016 r., na zakończenie krajowej pielgrzymki z okazji jubileuszowego Roku Miłosierdzia, w bazylice Notre-Dame de la Paix w Yamoussoukro odsłonięty został ołtarz adoracji - "Donum Caritas et Pax" (Dar Miłości i Pokoju).

Głównym tematem ołtarza jest Całun Turyński. Ci, którzy będą kontemplować całun zanurzony w krysztale, zostaną przeniesieni w klimat męki Pana Jezusa prowadzącej ku światłu Zmartwychwstania.
Na Chrystusa wskazuje pochylona z miłością, pełna adoracji Maryja – Matka Boża i Matka Kościoła. Refleksje na temat ołtarza podaje jego autor Mariusz Drapikowski, światowej sławy bursztynnik z Gdańska.

24 czerwca 2015 r., podczas audiencji ogólnej, Ojciec Święty Franciszek poświęcił ołtarz „Donum Caritas et Pax”.

Źródło: http://www.sekretariat-misyjny.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2200:apostolat-modlitwy-o-pokoj&catid=67:rone&Itemid=80

Zdjęcia: Wikipedia, www.reginapacic.pl, archiwum

Dod. Joanna Solak 5.05.2017 o 17.45, akt. 5.05.2017 o 18.18